Repozytorium UR

Motywacja młodzieży w zakresie wyboru kierunku studiów w świetle zmiennej – płeć

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Chodkowski, Zbigniew
dc.date.accessioned 2021-04-23T11:32:38Z
dc.date.available 2021-04-23T11:32:38Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 8 (2020), s. 225–243 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-872-5
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6221
dc.description.abstract Motywacja jest czynnikiem wpływającym na aktywność człowieka od jego najmłodszych lat poprzez całą dorosłość. Uwidacznia się to w trzech najważniejszych obszarach, tj.: zabawy, edukacji i pracy. Sfery te łączą się ze sobą w różnych proporcjach i zależą one od wielu czynników związanych ze środowiskiem życia i zainteresowaniami jednostki. Do tych najważniejszych należą: opieka, wychowanie, edukacja, otoczenie rodziny, atmosfera rodzinna, uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, zdrowie i inne. Czynniki te kształtują u dziecka postrzeganie świata, a także wpływają na jednostkę w zakresie podejmowania ważnych decyzji, do których należy m.in. wybór kierunku studiów. Środowisko ludzi, obiektów, miejsce życia implikują motywy zachowania się człowieka, które przekładają się na jego aspiracje życiowe. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Motivation is a factor influencing human activity from an early age through entire adulthood. It manifests itself in the three most important areas: play, education and work. These areas combine with each other in different proportions and they depend on many factors related to the living environment and the interests of the individual. The most important ones include care, upbringing, education, family environment, family atmosphere, social and economic conditions, health, and others. These factors shape the child's perception of the world, and also affect the individual in making important decisions, which include, among others, the choice of the field of study. The environment of people, objects, and place of living imply motives in creating human behaviour, which translates into his life aspirations. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject zdolności pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject motywacja pl_PL.UTF-8
dc.subject praca pl_PL.UTF-8
dc.subject płeć pl_PL.UTF-8
dc.subject skills pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject motivation pl_PL.UTF-8
dc.subject work pl_PL.UTF-8
dc.subject gender pl_PL.UTF-8
dc.title Motywacja młodzieży w zakresie wyboru kierunku studiów w świetle zmiennej – płeć pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Motivation of young people in choosing the field of study in the light of variable –gender pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2020.8.17
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje