Mieszczanie rodowici i migranci. Ruch wędrówkowy ludności Przemyśla (według spisu mieszkańców z połowy 1918 roku)

Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Budzyński, Zdzisław
Kamińska-Kwak, Jolanta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejsze badania przeprowadzono na bazie spisu mieszkańców Przemyśla z poł. 1918 r., sporządzonego na podstawie nietypowych dla tego rodzaju źródła formularzy ankiet. Materiały te znajdują się obecnie w zasobie Archiwum Państwowego w Rzeszowie (oddział w Sanoku) oraz w mniejszej części w zbiorach Archiwum Państwowego w Przemyślu. W obu wypadkach zachowały się fragmentarycznie. Częścią zasadniczą tekstu jest studium demograficzno-historyczne ukazujące kształtowanie się struktury narodowej i wyznaniowej mieszkańców miasta tego okresu. Szczególną uwagę zwraca ruch wędrówkowy skierowany w stronę Przemyśla w latach 1880–1918 oraz jego tempo. W artykule zajęto się również rozmieszczeniem migrantów w mieście, zwłaszcza w jego centrum oraz na przedmieściach (Zasania po jego lewej, północnej stronie, i przedmieścia Lwowskiego po prawej, wschodniej części).
The present study was performed on the basis of the census of the inhabitants of Przemyśl from mid-1918, prepared based on questionnaire forms which were not typical for thus type of source. These materials are currently stored in the State Archive in Rzeszów (department in Sanok) and, partially in the archives of the State Archive in Przemyśl. In both cases they were only fragmentarily preserved. The main part of the present study presents a demographic analysis showing how the national and denomination structure of the city dwellers from that time was shaped. Special attention was put on the migration movement directed towards Przemyśl in the years 1880–1918 and its rate. The article focuses also on the location of migrants in the city, especially in its center and in the suburbs (Zasanie on its right, northern side and the Lviv suburbs on its right, eastern side).
Opis
Niniejsza praca stanowi kontynuację opublikowanego wcześniej studium źródłoznawczego z zakresu demografii historycznej. Zob. Z. Budzyński, J. Kamińska-Kwak, “The Unknown Census of the Population of Przemyśl from the Middle 1918. A Primary Source Analysis”, „Poland’s Demographic Past”, „Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i studia” (dalej cyt. PDP) 2019, R. 41, s. 209–231 (DOI: 10.18276/pdp.2019.41-08). Tytuł główny jest parafrazą zapisu użytego przez Mateusza Wyżgę w recenzji książki („Ludzie rodowici i migranci – czy słuszny podział? Wokół książki Jeremy Hayhoe, Strangers and Neighbours. Rural Migration in Eighteenth-Century Northern Burgundy”, Toronto: University of Toronto Press 2016, ss. 27), PDP 2018, R. 40, s. 357.
Słowa kluczowe
Przemyśl , spis mieszkańców , struktura wyznaniowa , struktura narodowościowa , ruch wędrówkowy , census , denominational structure , national structure , migration movement
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 6/2020, s. 85–118