Repozytorium UR

Granice dopuszczalności dowodów uzyskanych w sposób nielegalny w polskim procesie karnym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Smarzewski, Marek
dc.date.accessioned 2019-12-23T10:58:23Z
dc.date.available 2019-12-23T10:58:23Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 24/2019, s. 162–178 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5107
dc.description.abstract W artykule podjęto rozważania dotyczące kwestii dopuszczalności dowodów uzyskanych nielegalnie w polskim procesie karnym w nawiązaniu do przepisów art. 168a k.p.k. i art. 168b k.p.k. Na gruncie art. 168a k.p.k. ustawodawca co do zasady uznał za dopuszczalne dowody uzyskane za pomocą czynu zabronionego lub z naruszeniem przepisów postępowania. Z kolei ratio legis wprowadzenia art. 168b k.p.k. była wola eliminacji zakazu wykorzystania owoców z zatrutego drzewa pozyskanych w toku kontroli operacyjnej i oddanie oceny w przedmiocie ich wykorzystania do następczej decyzji prokuratora. Na tym tle jako szczególnie istotny jawi się nurt prokonstytucyjny wykładni nieakceptowalnych w swej literalnej wymowie art. 168a k.p.k. i art. 168b k.p.k., który przy posiłkowym odwołaniu się do norm konstytucyjnych pozwala na eliminowanie z procesu dowodów uzyskanych nielegalnie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper considers issue of admissibility of evidence obtained illegally in the polish criminal proceedings in reference to provisions of art. 168a c.p.p. and art. 168b c.p.p. In art. 168a c.p.p. the legislator accepted as principle admissibility of evidence obtained by means of an offense or by violation of the provisions of the procedure. Then, the ratio legis of introduction of art. 168b c.p.p. was intention to eliminate the prohibition of eating the fruit of the poisonous tree obtained in course of operational control and giving assessment of their sequent use to decision of prosecutor. In this background the proconstitutional trend becomes particularly important, because in theirs literal meaning art. 168a c.p.p. and art. 168b c.p.p. are unacceptable and there is, regarding to constitutional norms, the instrument to allow to eliminate from trial evidence obtained illegally. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject dowód pl_PL.UTF-8
dc.subject dowód nielegalny pl_PL.UTF-8
dc.subject dopuszczalność pl_PL.UTF-8
dc.subject granice dopuszczalności pl_PL.UTF-8
dc.subject niedopuszczalność pl_PL.UTF-8
dc.subject proces karny pl_PL.UTF-8
dc.subject evidence pl_PL.UTF-8
dc.subject illegally obtained evidence pl_PL.UTF-8
dc.subject admissibility pl_PL.UTF-8
dc.subject limits of admissibility pl_PL.UTF-8
dc.subject inadmissibility pl_PL.UTF-8
dc.subject criminal proceedings pl_PL.UTF-8
dc.title Granice dopuszczalności dowodów uzyskanych w sposób nielegalny w polskim procesie karnym pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.24.11


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje