Dowód z zestawienia połączeń telefonicznych w postępowaniu karnym

Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Rogalski, Maciej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest problematyka udostępnienia danych telekomunikacyjnych na potrzeby postępowania karnego. Dane telekomunikacyjne są wykorzystywane w tym postepowaniu dla celów dowodowych. Przeanalizowano zagadnienia związane z trybem ich udostępnienia, a w szczególności z możliwością zaskarżenia decyzji o ich udostępnieniu na potrzeby postępowania karnego. Rozważono także kwestię możliwości objęcia ochroną danych telekomunikacyjnych przez tajemnice zawodowe.
The content of the article is the issue of providing telecommunications data for the purposes of criminal proceedings. Telecommunications data are used in this case for evidence purposes. Issues related to the mode of making them available are analyzed, in particular the possibility of challenging decisions on making them available for the purposes of criminal proceedings. The issue of the possibility of covering telecommunications data by professional secrets is also being considered.
Opis
Słowa kluczowe
kontrola korespondencji , dane telekomunikacyjne , zatrzymywanie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych , tajemnica zawodowa , control of correspondence control , telecommunications data , retention and disclosure of telecommunications data , professional secrecy
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 24/2019, s. 112–125