Repozytorium UR

Prawo osoby pozostającej we wspólnym pożyciu do odmowy zeznań (art. 182 § 1 k.p.k. w zw. z art. 115 § 11 k.k.). Uwagi na tle uchwały SN z 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lasek, Wojciech
dc.date.accessioned 2019-12-23T09:47:47Z
dc.date.available 2019-12-23T09:47:47Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 24/2019, s. 91–102 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5102
dc.description.abstract W opracowaniu poruszono kwestie osoby najbliższej, która ma istotne znaczenie w prawie karnym materialnym oraz postępowaniu karnym. Artykuł 115 § 11 Kodeksu karnego wprowadza definicję wymienionego zdanie wcześniej pojęcia, wskazując, kogo zalicza się do grona osób najbliższych. Autor skupia się przede wszystkim na „osobie pozostającej we wspólnym pożyciu”, która budzi największe trudności interpretacyjne. Dotychczasowa linia orzecznicza Sądu Najwyższego uznawała, że pod pojęciem „osoby pozostającej we wspólnym pożyciu” należy rozumieć osoby pozostające w związku heteroseksualny nazywanym konkubinatem. Odrzucano tym samym możliwość dopuszczenia związków homoseksualnych. Wszystko zmieniła uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15, która zerwała z dotychczasową linią orzeczniczą i dopuściła możliwość traktowania jako „osób pozostających we wspólnym pożyciu” również par homoseksualnych. Autor poszukuje przyczyn zmiany linii orzeczniczej Sądu Najwyższego nie tylko w przepisach prawa, ale również w zmieniającej się świadomości społecznej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This study addresses the issues of the closest person, which is important in substantive criminal law and criminal proceedings. Article 115 § 11 of the Criminal Code introduces the definition of the sentence mentioned earlier, indicating who is one of the closest relatives. The author focuses primarily on "the person remaining in a shared life", which raises the greatest difficulties of interpretation. The previous case law of the Supreme Court recognized that under the term "a person remaining in cohabitation" should be understood persons who are in a heterosexual relationship called a concubinage. The possibility of allowing homosexual unions was therefore rejected. Everything was changed by the resolution of seven judges of the Supreme Court of 25 February 2016, I KZP 20/15, which broke up with the existing case law and allowed the possibility of treating homosexual couples as "persons living together". The author is looking for the reasons for changing the Supreme Court ruling line not only in law but also in changing social awareness. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject konkubinat pl_PL.UTF-8
dc.subject związki partnerskie pl_PL.UTF-8
dc.subject osoba najbliższa pl_PL.UTF-8
dc.subject proces karny pl_PL.UTF-8
dc.subject wspólne pożycie pl_PL.UTF-8
dc.subject concubinage pl_PL.UTF-8
dc.subject partnerships pl_PL.UTF-8
dc.subject the closest person pl_PL.UTF-8
dc.subject criminal process pl_PL.UTF-8
dc.subject cohabitation pl_PL.UTF-8
dc.title Prawo osoby pozostającej we wspólnym pożyciu do odmowy zeznań (art. 182 § 1 k.p.k. w zw. z art. 115 § 11 k.k.). Uwagi na tle uchwały SN z 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15 pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.24.6


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje