Nowe ujęcie wartościowania zasobów środowiska (powiązania problemów ekonomicznych i ochrony środowiska w kontekście OOŚ)

Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Kostecka, Joanna
Podolak, Agnieszka
Pączka, Grzegorz
Mazur-Pączka, Anna
Garczyńska, Mariola
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Celem opracowania jest zaprezentowanie ewolucji w wartościowaniu zasobów środowiska, w tym terminu „świadczenia ekosystemowe”. Upowszechnienie tego ostatniego pojęcia ma znaczenie dla pilnych i efektywnych kroków ku zmianie sposobu myślenia i działania w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i środowiskowych. Daje więc kolejną szansę edukacji dla zrównoważonego rozwoju i lepszego rozumienia, akceptacji i respektowania wyników oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Publikacja uwypukla nadal dominujące w sposobie myślenia ludzi eksponowanie wartości ekonomicznych ponad przyrodniczymi i fakt, że w związku z tym OOŚ są wciąż traktowane jako czynnik ograniczający rozwój gospodarczy i postęp cywilizacyjny.
The aim of the study is to present evolution in the valuation of environmental resources, including the term "ecosystem services". Dissemination of the latter concept is important for urgent and effective steps to change the way of thinking and acting in solving economic and environmental problems. Therefore, it provides another educational opportunity for sustainable development and better understanding, acceptance and respect of the results of the environmental impact assessment (EIA). The publication emphasizes still dominating in people's way of thinking the displaying of economic values above natural ones and the fact that in this context EIAs are still treated as a factor limiting economic development and civilization progress.
Opis
Słowa kluczowe
OOŚ , zasoby środowiska , ochrona środowiska , edukacja , zrównoważony rozwój , EIA , environmental resources , environmental protection , education , sustainable development
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 23, cz. 1 (2019), 89–98