Nauczyciel informatyki konstruktorem zadań dydaktycznych sprzyjających holistycznemu rozwojowi uczniów

Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Miterka, Elżbieta
Maciuk, Sylwia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia założenia i wskazania dla nauczycieli w odniesieniu do procesu konstruowania zadań dydaktycznych z informatyki w oparciu o paradygmat konstruktywistyczny oraz teorię wielostronnego kształcenia Okonia. Stanowi refleksję w zakresie doskonalenia własnej praktyki edukacyjnej.
The article presents establishment and guidelines for teachers in relation to the process of constructing didactic tasks in computer science based on the constructivist paradigm and the theory of multilateral education developed by Okon. It is a reflection on the improvement of one’s own educational practice.
Opis
Słowa kluczowe
sytuacje edukacyjne , zadania dydaktyczne z informatyki , teoria wielostronnego kształcenia Okonia , konstruktywizm , educational situations , IT didactic tasks , the theory of multilateral education developed by Okon , constructivism
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(28)/2019, s. 63–68