Repozytorium UR

Ocena stanu biopsychospołecznego kobiet w okresie przedporodowym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wróbel, Romana
dc.date.accessioned 2019-04-10T11:56:49Z
dc.date.available 2019-04-10T11:56:49Z
dc.date.issued 2019-04-26
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4517
dc.description Promotor: dr hab. n. med. Grzegorz Raba, prof. UR, 131 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Zbliżający się poród wpływa na stan ciężarnej. Celem pracy była ocena stanu biopsychospołecznego kobiet w okresie przedporodowym. Badanie przeprowadzono w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Materiał do badań stanowiło 200 kobiet oczekujących na poród: 100 kobiet przygotowujących się do porodu fizjologicznego oraz 100 kobiet zakwalifikowanych do elektywnego cięcia cesarskiego. W badaniu użyto następujące narzędzia badawcze: Kwestionariusz Lęku Porodowego, Skala Wsparcia Społecznego, Kwestionariusz Źródła Wsparcia Społecznego Kwestionariusz bólowy McGill, wersja skrócona oraz kwestionariusz własny. Analiza statystyczna wykazała związek stanu biopsychospłecznego ciężarnych z planowanym sposobem porodu. Na poczucie dostępności wsparcia społecznego wpłynęły: miejsce zamieszkania i warunki życiowe, liczba osób współzamieszkujących z ankietowaną oraz liczba osób z którymi badana utrzymywała w czasie ciąży kontakty. Występowanie dolegliwości somatycznych wiązało się z poziomem lęku porodowego. Nie zidentyfikowano zależności pomiędzy funkcjonowaniem psychospołecznym ciężarnych a stanem cywilnym i przeszłością położniczą. Wyniki wskazujące na obecność lęku i rolę wsparcia społecznego w tym czasie, potwierdzają inni badacze. Ocena stanu fizykalnego ciężarnych w kontekście natężenia odczuwanych dolegliwości bólowych, stanowi novum w dotychczas opublikowanym materiale. We wniosku, każda ze sfer prawidłowego funkcjonowania ciężarnej jest wzajemnie od siebie uzależniona. Właściwe relacje społeczne pozytywnie wpływają na dobrostan psychiczny, a ten z kolei ściśle wiąże się z brakiem doznań bólowych w sferze biofizycznej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Coming delivery influences the spheres of functioning of a pregnant woman. The study assessed the biopsychosocial status of pregnant women awaiting childbirth. The study was carried out in St. Hedwig's Clinical Provincial Hospital No 2 in Rzeszów. The material were 200 women awaiting childbirth: 100 women preparing for physiological delivery and 100 women preparing for elective caesarean section. In the study used: Labor Anxiety Questionnaire, Social Support Scale, Sources of Social Support Questionnaire, McGill Pain Questionnaire, short version. Statistical analysis showed a relationship between the biopsychosocial status of pregnant women and the planned mode of delivery. The sense of social support influenced: place of residence and living conditions, number of people living with the women and the number of people with whom the women had contacts during pregnancy. Somatic complaints were associated with the level of labour anxiety. There were no relationships between the psychosocial functioning of pregnant women and age, education, marital status and obstetric history. My results showed the presence of anxiety and social support at this time. It is confirmed with the other authors. The assessment of pain sensation of pregnant women in is new in the published material. The biopsychosocial status of women awaiting childbirth is conditioned by many factors. Each of the spheres of the proper functioning of the pregnant woman is mutually dependent. Proper social relations positively influence psychological wellbeing, which is related to the lack of pain sensations in the biophysical sphere. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject ciąża pl_PL.UTF-8
dc.subject biopsychospełczny pl_PL.UTF-8
dc.subject okres przedporodowy pl_PL.UTF-8
dc.subject pregnancy pl_PL.UTF-8
dc.subject biopsychosocial pl_PL.UTF-8
dc.subject antenatal period pl_PL.UTF-8
dc.title Ocena stanu biopsychospołecznego kobiet w okresie przedporodowym pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Assessment of the biopsychosocial status of women in the antenatal period pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje