Repozytorium UR

K problematike dištančného vzdelávania v Slovenskej republike

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tomková, Viera
dc.date.accessioned 2019-03-04T15:03:44Z
dc.date.available 2019-03-04T15:03:44Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 112–118 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4364
dc.description.abstract Príspevok sa zaoberá charakteristikou dištančného vzdelávania s cieľom poukázať na základné princípy tvorby učebných textov pre študentov vysokej školy. Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre rieši projekt KEGA zameraný na nácvik zapájania jednoduchých a zložitejších pneumatických a hydraulických zapojení. Vzdelávanie bude realizované aj dištančnou formou vzdelávania, zaujímalo nás, či študenti poznajú formy dištančného vzdelávania. V príspevku sú prezentované výsledky vstupného prieskumu na vzorke študentov vysokej školy. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article is dealing with characteristics of distance education with the aim to show basic principles of preparing educational texts for university students. Department of Technology and Information Technology FE UCP in Nitra is working on project KEGA, focused on the practice of engagement simple and complex pneumatic and hydraulic connections. The learning will be realized by distance form of education, we were curious, if students are familiar with forms of distance education. In the article are presented results of entry research on sample of university students. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso slk pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject dištančné vzdelávanie pl_PL.UTF-8
dc.subject samoštúdium pl_PL.UTF-8
dc.subject učebný text pl_PL.UTF-8
dc.subject formy vzdelávania pl_PL.UTF-8
dc.subject distance education pl_PL.UTF-8
dc.subject self-study pl_PL.UTF-8
dc.subject study material pl_PL.UTF-8
dc.subject forms of distance education pl_PL.UTF-8
dc.title K problematike dištančného vzdelávania v Slovenskej republike pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Issue of Distance Education in the Slovak Republik pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.15
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje