Repozytorium UR

Połączeni, ale samotni. Postawy młodszych uczniów pokolenia iGen

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Warzocha, Anna
dc.date.accessioned 2019-03-04T14:36:47Z
dc.date.available 2019-03-04T14:36:47Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 96–101 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4361
dc.description.abstract Dotychczasowe możliwości wzajemnego komunikowania się zostały poszerzone o internetowe, społecznościowe portale (Instagram, Twitter), aplikacje typu Snapchat, które zaszyfrowują wiadomość w obraz (np. zdjęcia, rysunki, filmy) i krótki tekst. Tak zorganizowana korespondencja wiedzie prym w dzisiejszych czasach i wydaje się, że z dużym skutkiem próbuje zdominować tę dziedzinę życia. Poprzez wspomniany cyfrowy performans umacnia się kultura związana z kultem ciała, wizerunku, rozrasta widowiskowa rzeczywistość, w której kultury sieciowe wzmacniają warstwę wizualną i porzucają mowę, a jednocześnie zamazywany jest naturalny, rzeczywisty przekaz i jego odbiór. Taka rzeczywistość generuje nowe postawy uczniów, wpływa na ich osobowość, a także zdrowie psychiczne i somatyczne. Opracowanie zestawia wnioski wypływające z lektury i badań neurodydaktyków, psychologów i obserwacji własnych, a także być może stanowi prolegomenę do dywagacji na temat współczesnej pedagogii wczesnoszkolnej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Existing options of mutual communication have been extended to internet, social networking sites (Instagram, Twitter), applications such as Snapchat, which encode a message into an image (e.g. photos, pictures, films) and a short text. Correspondence organized in such a way is in the forefront nowadays and it seems to be trying to dominate this area of life with a wide effect. Through the mentioned digital performance a culture connected with the cult of the body, the image strengthens, spectacular reality grows, in which network cultures enhance visual level and abandon speech and at the same time natural, actual message and its reception are blurred. Such a reality generates new attitudes of students, influences their personality, and their mental and somatic health. Thesis compiles conclusions resulting from the reading and researches carried out by neurodidacticians, psychologists and own observations and it can constitute a prolegomenon to considerations about contemporary pedagogy of early years education. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject pokolenie iGen pl_PL.UTF-8
dc.subject postawy młodszych uczniów pl_PL.UTF-8
dc.subject kultura wizualna pl_PL.UTF-8
dc.subject portale społecznościowe pl_PL.UTF-8
dc.subject nowe media pl_PL.UTF-8
dc.subject iGen pl_PL.UTF-8
dc.subject attitudes of younger students pl_PL.UTF-8
dc.subject visual culture pl_PL.UTF-8
dc.subject social networking sites pl_PL.UTF-8
dc.subject new media pl_PL.UTF-8
dc.title Połączeni, ale samotni. Postawy młodszych uczniów pokolenia iGen pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Connected but Lonely. Attitudes of Younger Pupils of iGen pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.12
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje