Połączeni, ale samotni. Postawy młodszych uczniów pokolenia iGen

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Warzocha, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dotychczasowe możliwości wzajemnego komunikowania się zostały poszerzone o internetowe, społecznościowe portale (Instagram, Twitter), aplikacje typu Snapchat, które zaszyfrowują wiadomość w obraz (np. zdjęcia, rysunki, filmy) i krótki tekst. Tak zorganizowana korespondencja wiedzie prym w dzisiejszych czasach i wydaje się, że z dużym skutkiem próbuje zdominować tę dziedzinę życia. Poprzez wspomniany cyfrowy performans umacnia się kultura związana z kultem ciała, wizerunku, rozrasta widowiskowa rzeczywistość, w której kultury sieciowe wzmacniają warstwę wizualną i porzucają mowę, a jednocześnie zamazywany jest naturalny, rzeczywisty przekaz i jego odbiór. Taka rzeczywistość generuje nowe postawy uczniów, wpływa na ich osobowość, a także zdrowie psychiczne i somatyczne. Opracowanie zestawia wnioski wypływające z lektury i badań neurodydaktyków, psychologów i obserwacji własnych, a także być może stanowi prolegomenę do dywagacji na temat współczesnej pedagogii wczesnoszkolnej.
Existing options of mutual communication have been extended to internet, social networking sites (Instagram, Twitter), applications such as Snapchat, which encode a message into an image (e.g. photos, pictures, films) and a short text. Correspondence organized in such a way is in the forefront nowadays and it seems to be trying to dominate this area of life with a wide effect. Through the mentioned digital performance a culture connected with the cult of the body, the image strengthens, spectacular reality grows, in which network cultures enhance visual level and abandon speech and at the same time natural, actual message and its reception are blurred. Such a reality generates new attitudes of students, influences their personality, and their mental and somatic health. Thesis compiles conclusions resulting from the reading and researches carried out by neurodidacticians, psychologists and own observations and it can constitute a prolegomenon to considerations about contemporary pedagogy of early years education.
Opis
Słowa kluczowe
pokolenie iGen , postawy młodszych uczniów , kultura wizualna , portale społecznościowe , nowe media , iGen , attitudes of younger students , visual culture , social networking sites , new media
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 96–101