Repozytorium UR

Lokalizacja i kodowanie chemiczne neureguliny-1 w neuronach śródściennych jelita cienkiego w modelu zwierzęcym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Puchała, Łukasz
dc.date.accessioned 2019-02-18T09:24:10Z
dc.date.available 2019-02-18T09:24:10Z
dc.date.issued 2019-03-01
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4333
dc.description Promotor : dr hab. n. wet. Waldemar Grzegorzewski, prof. UR - 56 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Wiedza na temat fizjologicznej aktywności neureguliny-1 w jelitowym układzie nerwowym jest ograniczona. Liczne badania dotyczące jej funkcji w ośrodkowym układzie nerwowym, dowodzące znaczącej funkcji fizjologicznej oraz wpływu zaburzeń występowania na rozwój chorób OUN, sugerują potencjalnie duże znaczenie w aktywności specyficznego układu nerwowego obecnego w jelitach. Możliwości zastosowania modeli zwierzęcych do badan nad aktywnością neureguliny-1 są ograniczone. Prowadzone od wielu lat badania nad aktywnością jelitowego układu nerwowego prowadzone na gryzoniach, dowiodły między innymi znaczących różnic anatomicznych oraz neurochemicznych w odniesieniu do człowieka. Opracowanie odpowiedniego modelu zwierzęcego do badań nad możliwościami zastosowanie neureguliny-1 do leczenia chorób przewodu pokarmowego jest niezwykle istotne. Uzyskane wyniki po raz pierwszy opisują lokalizację neureguliny-1 na terenie neuronów zlokalizowanych w jelicie cienkim, stanowiące część układu jelitowego świni. Wskazują one na pewne podobieństwa do innych stosowanych modeli oraz obrazu obserwowanego u człowieka. Dodatkowo, wykazano, że obecność NRG-1 nie wpływa na lokalizację nNOS, ale wykazano zgodne skorelowanie występowania VIP oraz NRG-1, oraz odwrotną relację do występowania GAL oraz NRG-1. Może to wskazywać na pewne podobieństwa w działaniu NRG-1 i VIP, brak oddziaływań z tlenkiem azotu, oraz przeciwne działanie w odniesieniu do GAL. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Knowledge of the physiological activity of neuregulin-1 in the intestinal nervous system is limited. Numerous studies on its function in the central nervous system, proving significant physiological function and the influence of disorders of the occurrence on the development of CNS diseases, suggest a potentially important role in the activity of the specific nervous system present in the intestines. The possibility of using animal models for the study of neurological activity of the neuroregulin-1 is limited. Many years of research on the activity of the intestinal nervous system carried out on rodents have proven, among others, significant anatomical and neurochemical differences in relation to humans. The development of an appropriate animal model for the study of the possibilities of using neuregulin-1 for the treatment of gastrointestinal diseases is extremely important. The results describe for the first time the location of neuroprotein-1 in neurons located in the small intestine, which are part of the pig's intestinal tract. They indicate some similarities with other models and images observed in humans. Additionally, it was shown that the presence of NRG-1 does not affect the location of nNOS, but a consistent correlation between VIP and NRG-1, and a reverse relationship to GAL and NRG-1. This may indicate some similarities in the action of NRG-1 and VIP, no interactions with nitric oxide, and an opposite effect in the case of GAL. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Neuregulina-1 pl_PL.UTF-8
dc.subject jelitowy układ nerwowy pl_PL.UTF-8
dc.subject jelito cienkie pl_PL.UTF-8
dc.subject świnia domowa pl_PL.UTF-8
dc.subject Neuregulin-1 pl_PL.UTF-8
dc.subject enteric nervous system pl_PL.UTF-8
dc.subject small intestine pl_PL.UTF-8
dc.subject domestic pig pl_PL.UTF-8
dc.title Lokalizacja i kodowanie chemiczne neureguliny-1 w neuronach śródściennych jelita cienkiego w modelu zwierzęcym pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Localization and chemical coding of neuregulin-1 in intramuscular neurons of the small intestine in an animal model pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje