Repozytorium UR

Determinanty wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Potocki, Tomasz
dc.date.accessioned 2019-02-06T11:36:27Z
dc.date.available 2019-02-06T11:36:27Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-83-7996-584-7
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4309
dc.description Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania nr 24. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Finanse gospodarstw domowych, szczególnie po ostatnim kryzysie finansowym, stają się coraz dynamiczniej rozwijającą się subdyscypliną nauk o finansach. G. Akerlof i R. Shiller nazywają współczesność „czasami niepewności finansów gospodarstw domowych” (ang. personal financial insecurity). Problem niepewności finansów jest szczególnie widoczny w wyborach finansowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Dla tych gospodarstw i jej członków, każdy nieskuteczny wybór finansowy może stanowić zagrożenie dla stabilności finansowej, dużo częściej aniżeli w gospodarstwach lepiej sytuowanych finansowo. Życie finansowe gospodarstw domowych o niskich dochodach, wypełnia bowiem ciągły problem niestabilności finansowej. Gospodarstwa domowe o niskich dochodach, płacą najwyższą cenę za nieskuteczne wybory finansowe. Wynika to z tego, że każdy niespodziewany wydatek finansowy przy niskich dochodach jest potencjalnym źródłem wstrząsu finansowego gospodarstwa domowego. Ponadto, jeśli obecny poziom konsumpcji jest minimalny, to nie ma możliwości jej dalszej redukcji, a jedyny sposób jej zaspokojenia wymaga albo korzystania z obcych źródeł finansowania, albo rezygnacji z potrzeb podstawowych. W obliczu rosnącej roli wyborów finansowych, szczególnie wśród gospodarstw domowych o niskich dochodach, istotne staje się poszukiwanie teorii i koncepcji, które w sposób najbardziej adekwatny opiszą wybory finansowe tych gospodarstw, a także określą zestaw determinant mających wpływ na te wybory. Głównym celem książki było, po pierwsze, wyodrębnienie i identyfikacja ekonomicznych, indywidualnych i zewnętrznych determinant wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach, po drugie, opracowanie koncepcji modelu dokonywania wyborów finansowych w tych gospodarstwach, po trzecie, empiryczna weryfikacja zaproponowanej koncepcji modelu. Cel został osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań własnych. Podstawą badań empirycznych był krytyczny przegląd literatury oparty o dorobek koncepcji możliwości wyboru (ang. Capability Approach) i teorii wyboru, w szczególności racjonalności adaptacyjnej (ang. ecological rationality). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Teoria Racjonalnego Wyboru pl_PL.UTF-8
dc.subject racjonalność adaptacyjna pl_PL.UTF-8
dc.subject heurystyki decyzyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject wybory finansowe pl_PL.UTF-8
dc.subject zachowania finansowe pl_PL.UTF-8
dc.subject decyzje finansowe pl_PL.UTF-8
dc.subject determinanty wyborów finansowych pl_PL.UTF-8
dc.subject ubóstwo pl_PL.UTF-8
dc.subject finanse gospodarstw domowych pl_PL.UTF-8
dc.subject inkluzja finansowa pl_PL.UTF-8
dc.subject wiedza finansowa pl_PL.UTF-8
dc.subject Amartya Sen pl_PL.UTF-8
dc.subject Capability Approach pl_PL.UTF-8
dc.subject pułapka dochodowa pl_PL.UTF-8
dc.subject instytucje pl_PL.UTF-8
dc.title Determinanty wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach pl_PL.UTF-8
dc.type book pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/978-83-7996-584-7


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje