Repozytorium UR

Pneumatická a hydraulická regulácia výrobných systémov v študijných programoch

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lukáčová, Danka
dc.contributor.author Bánesz, Gabriel
dc.date.accessioned 2018-11-15T11:50:35Z
dc.date.available 2018-11-15T11:50:35Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 334–339 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4129
dc.description.abstract Na základných školách sa od roku 2013 posilnilo technické vzdelávanie žiakov, na stredných odborných školách sa zavádza duálne vzdelávanie, a tak isto sa očakáva, že na potrebu technicky zdatných odborníkov zareagujú nejakým spôsobom aj univerzity. Vysoké školy sledujú zmeny na trhu práce a snažia sa primerane na ne reagovať. Ponúkajú študentom nové predmety, ktoré im rozširujú vedomosti a zručnosti v niektorej oblasti.Článok sa zaoberá prieskumom záujmu študentov o rozšírenie svojho vzdelania v oblasti automatizácie. Výsledky prieskumu uskutočnené pomocou dotazníka hovoria o záujme študentov bez ohľadu na to, ktorý študijný program študujú. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Primary schools have been stepping up technical education for students since the year 2013, while dual-level education is being introduced at secondary technical schools, and it is also expected that universities will respond to the need for technically competent professionals. Universities are looking at changes in the labor market and trying to respond appropriately to them. They offer students new subjects that expand their knowledge and skills in some areas. The article deals with a survey of students' interest in expanding their education in the field of automation. The results of the questionnaire survey speak of the interest of students no matter which study program they are studying. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso slk pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject automatizácia pl_PL.UTF-8
dc.subject prieskum pl_PL.UTF-8
dc.subject vzdelávanie pl_PL.UTF-8
dc.subject automation pl_PL.UTF-8
dc.subject research pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.title Pneumatická a hydraulická regulácia výrobných systémov v študijných programoch pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Pneumatic and Hydraulic Regulation of Production Systems in Study Programs pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.3.48
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje