Repozytorium UR

Zabójstwo w rzymskim oraz polskim prawie karnym. Uwagi na tle zachodzących zmian w ujęciu tego przestępstwa

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Trybus, Małgorzata
dc.date.accessioned 2018-10-29T10:42:57Z
dc.date.available 2018-10-29T10:42:57Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 22/2018, s. 152–167 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4052
dc.description.abstract Zabójstwo człowieka jest jedną z najpoważniejszych zbrodni, stanowi bowiem zamach na życie ludzkie, które w katalogu wartości chronionych przez prawo zajmuje czołowe miejsce. Prawnokarnej ochronie życia na gruncie polskiego prawa karnego służą zawarte w k.k. przepisy rozdz. XIX. Również w starożytnym Rzymie we wszystkich okresach historycznych zabójstwo człowieka uznawano za jedną z najcięższych zbrodni. W ramach opracowania przedstawiono uwagi dotyczące ujęcia tego przestępstwa w rzymskim oraz polskim prawie karnym. W pierwszej kolejności wskazano zmiany, jakie następowały w grupie czynów godzących w życie człowieka w starożytnym Rzymie. Zwrócono m.in. uwagę na odróżnianie zabójstwa krewnego (parricidium) oraz osoby obcej (homicidium). Dalsze rozważania dotyczą omówienia rozwarstwienia przestępstwa zabójstwa, jakie stopniowo następowało w polskich kodyfikacjach karnych XX w. Prowadzonym wywodom towarzyszą uwagi o zasadności oraz znaczeniu wprowadzanych zmian. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Killing a man is one of the most serious crimes. It is a life threatening crime, whereas life occupies leading place in the catalogue of values protected by law. Chapter XIX of the penal code specifies regulation of the Polish criminal law on law-penal life protection. Also in the ancient Rome, in all historic periods, killing a man was considered as one of the heaviest crimes. This work presentes remarks on treating this crime in Roman and Polish criminal law. In the first part, changes introduced in the ancient Rome in the life threatening group of crimes are considered. In particular, difference between killing a relative, parricidium, and a stranger homicidium, is indicated. In the second part stratification of the killing crime introduced into Polish criminal codes of XX century is presented Considerations are combined with remarks on legitimacy and significance of the changes. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject przestępstwo zabójstwa pl_PL.UTF-8
dc.subject kodeks karny pl_PL.UTF-8
dc.subject rzymskie prawo karne pl_PL.UTF-8
dc.subject crime of killing pl_PL.UTF-8
dc.subject penal code pl_PL.UTF-8
dc.subject Roman criminal law pl_PL.UTF-8
dc.title Zabójstwo w rzymskim oraz polskim prawie karnym. Uwagi na tle zachodzących zmian w ujęciu tego przestępstwa pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2018.22.11


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje