Repozytorium UR

Rzymskie korzenie zasady domniemania niewinności i prawa oskarżonego do obrony

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mozgawa-Saj, Marta
dc.date.accessioned 2018-10-29T10:09:21Z
dc.date.available 2018-10-29T10:09:21Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 22/2018, s. 104–113 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4048
dc.description.abstract Przedmiotem opracowania jest kwestia dotycząca tego, czy i jak prawo rzymskie wpłynęło na pozycję oskarżonego w procesie karnym, w szczególności w kontekście zasady in dubio pro reo i powiązanej z nią reguły domniemania niewinności. Genezy tych zasad można się dopatrywać zgodnie ze źródłami prawniczymi i literackimi już w rzymskim procesie karnym. W opracowaniu podjęto próbę wykazania, że pozycja procesowa oskarżonego w dużej mierze jest zakorzeniona w prawie rzymskim, zaś kształt zasady domniemania niewinności, in dubio pro reo i prawa do obrony we współczesnym procesie karnym pokrywa się w znacznym stopniu z jej antycznym odpowiednikiem. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The subject of the study is the issue of whether and how Roman law influenced the position of the accused in the criminal trial, in particular in the context of the in dubio pro reo principle and the related presumption of innocence. The genesis of these principles can be found, according to legal and literary sources, in the Roman criminal trial. The study shows that the trial position of the accused is largely rooted in Roman law, while the shape of the presumption of innocence, in dubio pro reo and the right of defense in the contemporary criminal process coincides to a large extent with its ancient counterpart. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject zasada domniemania niewinności pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo do obrony pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo rzymskie pl_PL.UTF-8
dc.subject presumption of innocence pl_PL.UTF-8
dc.subject the right to defense pl_PL.UTF-8
dc.subject Roman law pl_PL.UTF-8
dc.title Rzymskie korzenie zasady domniemania niewinności i prawa oskarżonego do obrony pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2018.22.7


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje