Repozytorium UR

Infografiki – nowy trend wizualizacji informacji wspomagający procesy edukacyjne

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kołowska-Gawiejnowicz, Mirosława
dc.contributor.author Kołodziejczak, Barbara
dc.contributor.author Siatkowski, Idzi
dc.contributor.author Topol, Paweł
dc.contributor.author Zych, Jan
dc.date.accessioned 2018-10-23T12:27:55Z
dc.date.available 2018-10-23T12:27:55Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 138–148 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4013
dc.description.abstract Infografika cieszy się coraz większą popularnością w różnych dziedzinach przekazu informacji, wiedzy lub prezentacji danych. Ciekawa, a często zaskakująca lub humorystyczna oprawa graficzna sprawia, że treść skupia uwagę i zapada w pamięć czytelnika. Oto przyczyny, dla których autorzy postanowili przyjrzeć się bliżej temu rodzajowi grafiki, koncentrując się na możliwości jej wykorzystania w procesie edukacji. Zwięzła graficzna forma przekazu dobrze dopasowuje się do sposobu percepcji i preferencji współczesnego odbiorcy. Jednakże, z drugiej strony, krótka forma wymusza na twórcy dużą selekcję treści i pomysł na ich atrakcyjną prezentację. W szkolnych podręcznikach można znaleźć kontrprzykłady na poprawne wykorzystanie potencjału edukacyjnego, które daje tego typu grafika. Artykuł wprowadza czytelnika w świat budowy infografik, wskazując istotną rolę eseju, na którym osnuta jest treść przekazu, nie tylko edukacyjnego. Autorzy zwracają uwagę na ważne składowe grafiki, takie jak: źródła informacji, dane statystyczne, grafiki oraz sposób realizacji treści eseju. Artykuł stanowi krótki przewodnik po infografice prowadząc Czytelnika– od pomysłu po realizację. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Infographics are increasingly more popular in the various fields of transferring information, knowledge and presentation of data. Interesting and often surprising or humorous graphic design makes the content easy to focus on and memorisable. Here are the reasons why the authors decided to take a closer look at this kind of graphics, focusing on the possibilities of using it in the education process. The concise, graphical form of the message is well suited to the perception and preferences of the contemporary recipient. However, on the other hand, the short form forces on the creators a large selection of content and an idea for their attractive presentation. In the school textbooks you can find counters for the correct use of the educational potential of this type of graphics. The article introduces the reader to the world of infographics by pointing out the essential role of the essay, on which the message is conveyed, but does not educate directly. Authors pay attention to the important components of graphics such as: sources of information, statistics, graphics and implementation of the assay’s content. The article is a short guide to infographics, leading the reader from idea to implementation. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject infografika pl_PL.UTF-8
dc.subject esej pl_PL.UTF-8
dc.subject szablony infografik pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject infographics pl_PL.UTF-8
dc.subject essay pl_PL.UTF-8
dc.subject infographics templates pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.title Infografiki – nowy trend wizualizacji informacji wspomagający procesy edukacyjne pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Infographics – A New Trend in Information Visualization Supporting Educational Processes pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.2.18
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje