Pedagogika Montessori – ciągle aktualne wyzwanie dla współczesnej pedagogiki

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Wójcik, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W myśl konstruktywistycznej koncepcji dydaktyki powinnością nauczyciela jest wspieranie uczniów w zdobywaniu przez nich narzędzi poznania i rozumienia świata oraz budowaniu zasobów własnej wiedzy i umiejętności. Zadaniem edukacji jest natomiast pomoc każdej jednostce w rozwijaniu zdolności w stawaniu się całościowym bytem ludzkim, a nie jedynie narzędziem dla ekonomii. Zarzutem kierowanym najczęściej w kierunku polskiej szkoły jest niewywiązywanie się z tego zadania, co przejawia się słabym przygotowaniem młodych ludzi do życia i pracy, do wyzwań rozwojowych, ale i zagrożeń współczesnego świata. Warto poszukiwać takich rozwiązań, które stworzą dzieciom i młodzieży możliwość rozwoju na miarę ich możliwości. Jednym z takich rozwiązań dysponuje pedagogika Marii Montessori, podkreślając znaczenie aktywności dziecka w procesie jego uczenia się. W artykule krótko porównano hebratyzm z nurtem „nowego wychowania”, do którego zaliczana jest pedagogika Marii Montessori, a dalsze rozważania odniesione zostały do współczesnej wiedzy o tym, jak uczy się mózg.
In accordance with the constructivist concept of didactics, the teacher’s duty is to support students in acquiring tools for understanding the world and building resources of their own knowledge and skills. On the other hand, the task of education is to help each individual in developing his ability to become a holistic human being, not just a tool for economics. The charge directed most often towards the Polish school is failure to perform this task, which is manifested by the poor preparation of young people to live and work, to the development challenges, but also the threats of the modern world. It is worth looking for solutions that will create opportunities for children and young people to develop according to their abilities. One of such solutions has the pedagogy of Maria Montessori emphasizing the importance of the child’s activity in the process of learning. The article compared briefly the hebratism with the trend of “new upbringing” to which Maria Montessori’s pedagogy is included, and further considerations have been referred to the modern knowledge of how the brain is taught.
Opis
Słowa kluczowe
pedagogika Marii Montessori , tradycyjny system edukacji , analfabetyzm funkcjonalny , herbartyzm , nurt „nowego wychowania” , neurodydaktyka , pedagogy of Maria Montessori , traditional education system , functional illiteracy , herbartism , “new upbringing” trend , neurodidactics
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 264–270