Repozytorium UR

Working Time under the European Union Law

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dolobáč, Marcel
dc.date.accessioned 2014-04-04T08:26:38Z
dc.date.available 2014-04-04T08:26:38Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/363
dc.description.abstract Harmonizing legislation on working time is at the forefront of priorities of European lawmakers. The aim of this article is to provide a complex interpretation of the working time legislation in the EU, highlighting the most problematic areas which result from the rich case law of the Court of Justice of the European Union. Given such aim, the Author focused on the contemporary issues regarding work stand-by and workers’ rights to annual holidays. These areas can be considered problematic and in addition, the EU anticipates adoption of a new directive which should deal with the indicated uncertainties of interpretation. In the end, the Author emphasizes that the issues raised are not purely academic, their goal is rather to protect individual social rights which one can invoke through a claim for damages caused by national legislators’ misconduct. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Harmonizacja ustawodawstwa dotyczącego czasu pracy stoi na czele priorytetów europejskich prawodawców. Celem artykułu jest dokonanie kompleksowej interpretacji ustawodawstwa dotyczącego czasu pracy w Unii Europejskiej, zwracając uwagę na najbardziej problematyczne aspekty, które powstają w obszernym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W tym celu Autor skoncentrował się na współczesnych zagadnieniach dotyczących work stand-by – pracy w trybie czuwania i praw pracowników do corocznych urlopów. Obszary te mogą być uważane za problematyczne. Na dodatek Unia Europejska przewiduje przyjęcie nowej dyrektywy, która powinna rozstrzygnąć wskazane wątpliwości w interpretacji. Na końcu Autor podkreśla, że podniesione problemy nie mają charakteru czysto akademickiego, ich celem jest raczej ochrona indywidualnych praw społecznych, do których można się odwołać poprzez wniesienie skargi odszkodowawczej z powodu szkody wyrzadzonej przez krajowego ustawodawcę. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject working time pl_PL.UTF-8
dc.subject czas pracy pl_PL.UTF-8
dc.subject work stand-by
dc.subject leave
dc.subject Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council concerning certain aspects of the organisation of working time
dc.subject case law of the Court of Justice of the European Union
dc.subject praca w trybie czuwania
dc.subject urlop
dc.subject Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca pewnych aspektów organizacji czasu pracy
dc.subject orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
dc.title Working Time under the European Union Law pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Czas pracy w prawie Unii Europejskiej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje