Metoda zbierania wymagań w projektowaniu systemów informatycznych

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Wojtachnik, Robert
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W procesie wdrożenia systemu informatycznego dochodzi do konfrontacji oczekiwań firmy wdrażającej oprogramowanie z wyobrażeniami dostawcy na temat tych oczekiwań. Ryzyko niepowodzenia projektu wdrożeniowego wynoszące 50% jest powodem zainteresowania tematem projektowania systemów informatycznych. Kluczowym elementem w definiowaniu wymagań jest właściwe postawienie celów projektu i dążenie do ich realizacji. W artykule skoncentrowano się na zdefiniowaniu cech, jakie powinna spełniać dobra specyfikacja, oraz wskazano optymalną strukturę specyfikacji. Struktura specyfikacji jest wynikiem analizy norm, metod projektowych, jak również doświadczeń autora.
During IT system implementation, the expectations of customer met supplier's ideas about this expectations. The risk of IT system implementation failure reach 50%, is the reason for interest in the process design. A key element in defining the requirements is to properly set project goals and pursue them. This article focuses on defining the characteristics that a good specification should meet and indicates the optimum specification structure. The specification structure is the result of standards analysis, design methods as well as the author's experience.
Opis
Słowa kluczowe
przypadek użycia , wymagania biznesowe , wymagania funkcjonalne , wymagania niefunkcjonalne , wymagania użytkowników , model kontekstowy , mapa procesów , usage case , business requirements , functional requirements , non-functional requirements , context model , usage scenario , process map
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 359–367