Repozytorium UR

Wybrane elementy sztuki w południowo-wschodnich powiatach województwa podkarpackiego. Analiza socjologiczna

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lenkiewicz, Katarzyna
dc.date.accessioned 2017-10-25T09:40:46Z
dc.date.available 2017-10-25T09:40:46Z
dc.date.issued 2017-11-09
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3084
dc.description.abstract W pracy doktorskiej opisuję współczesną bieszczadzką kulturę materialną, którą kształtują lokalni artyści poprzez prowadzenie artystycznej działalności zarobkowej. Kultura ta przyjmuje wyjątkową, hybrydową formę, ponieważ powstaje w skutek łączenia składników kultur ludowych ludności bojkowskiej, łemkowskiej i ukraińskiej, wysiedlonej z terenów południowo-wschodniej Polski w latach 19441946 i w 1947 roku z elementami kultur, wniesionych przez polską ludność napływową, która osiedlała się w Bieszczadach od lat pięćdziesiątych XX wieku. Interesująca mnie problematyka badawcza obejmuje zagadnienia z pogranicza socjologii jakościowej i analizy kulturowej. W pracy doktorskiej postępuję zgodnie z wybraną socjologiczną perspektywą badań nad kulturą. Dysertacja składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym charakteryzuję obszar badań, tj. powiaty bieszczadzki, leski i sanocki pod względem społecznym, historycznym i kulturowym. W rozdziale drugim opisuję podstawy teoretyczne i narzędzia metodologiczne, właściwe dla badań jakościowych. W rozdziale trzecim przedstawiam analizę materiału badawczego oraz wynikające z niego wnioski. Istotnym elementem rozdziału trzeciego są wypowiedzi uczestników badania, które cytuję z przeprowadzonych wywiadów, a także zdjęcia, wykonane podczas badań terenowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the dissertation I describe the Bieszczady contemporary material culture, which is shaped by local artists by conducting artistic gainful activity. This culture takes a unique, hybrid form, as is formed as a result of combining the ingredients of folk cultures of the population Boyko, Lemko and Ukrainian displaced from the area of south-eastern Polish in the years 19441946 and 1947 elements of cultures brought by Polish immigrant population, which settled in the Bieszczady since the fifties of the twentieth century. Interesting to me research problems include questions of borderline qualitative sociology and cultural analysis. In the dissertation I follow the selected sociological perspective of cultural research. The dissertation consists of three chapters. The first chapter is characterized area of research, i.e. counties bieszczadzki, leski i sanocki in terms of social, historical and cultural. In the second chapter I describe the theoretical basis and methodological tools appropriate to qualitative research. In the third chapter I present an analysis of the research material and the resulting conclusions. An important element of the third chapter are the statements of participants, which I quote from interviews, as well as photos, taken during fieldwork pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Artysta pl_PL.UTF-8
dc.subject rękodzieło pl_PL.UTF-8
dc.subject Bieszczady pl_PL.UTF-8
dc.subject kultura hybrydowa pl_PL.UTF-8
dc.subject Artist pl_PL.UTF-8
dc.subject handicraft pl_PL.UTF-8
dc.subject hybrid culture pl_PL.UTF-8
dc.title Wybrane elementy sztuki w południowo-wschodnich powiatach województwa podkarpackiego. Analiza socjologiczna pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Selected elements of art in the south-eastern districts of the province Podkarpackie. Sociological analysis pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje