Repozytorium UR

Uņití digitálních uĉebních pomůcek v odborném vzdělávání

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rudolf, Ladislav
dc.date.accessioned 2017-10-24T12:00:15Z
dc.date.available 2017-10-24T12:00:15Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.153–158 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3078
dc.description.abstract Dneńní doba je ovlivněna rozvojem digitálních technologií. Na velký podíl tohoto trendu má vliv uplatňování digitalizace v různých oborech ale také ve vzdělávání. Ĉlánek se zabývá uplatněním digitalizace ve formě vybraných uĉebních pomůcek na bázi digitálních technologií s uņitím ve vzdělávacím procesu. Jedná se o vyuņití elektronických uĉebních materiálů, které jsou soustředěny do jednoho úloņińtě a tvoří digitální uĉební pomůcku pro uĉitele a ņáka. Jedná se o vyuņití webového prostředí případně prezentace s odkazy do internetového prostředí. Souĉástí příspěvku jsou skuteĉné ukázky digitálních uĉebních pomůcek. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The present time is affected by the development of digital technologies. Great influence of this trend has an impact on the integration of digitization in various fields but also in education. The article deals with the application of digitization in the form of teaching aids and educational process. It is aimed at use of electronic teaching materials, which are concentrated in a digital storage and generate a digital teaching aid for teachers and pupils. This article presents results of a survey aimed at a sample of respondents who participated in lessons using digital teaching aids. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso ces pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject digitalizace pl_PL.UTF-8
dc.subject vzdělávání pl_PL.UTF-8
dc.subject internet pl_PL.UTF-8
dc.subject uĉební pomůcka pl_PL.UTF-8
dc.subject úloņińtě pl_PL.UTF-8
dc.subject dotazník pl_PL.UTF-8
dc.subject digitization pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject internet pl_PL.UTF-8
dc.subject teaching aid pl_PL.UTF-8
dc.subject digital storage pl_PL.UTF-8
dc.subject questionnaire pl_PL.UTF-8
dc.title Uņití digitálních uĉebních pomůcek v odborném vzdělávání pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Use of Digital Teaching Aids in Vocational Education pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.2.19
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje