Modely odborného technického vzdelávania

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Kuĉerka, Daniel
Kmec, Ján
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá tvorbou modelov odborného výcviku mechanikov nastavovaĉov. Autori vychádzajú z modelu Líveĉka a Kubálka a modifikovaného modelu Muņíka. Na základe týchto modelov sme spracovali model odborného výcviku s vyuņitím interaktívnych didaktických prostriedkov, ktorý bol modifikovaný na model odborného výcviku v podmienkach ńkoly a v podmienkach uĉňovského strediska v reálnej firme. V uvedených modeloch je ukázaná komunikácia medzi ņiakom a uĉiteľom odborného výcviku. Zároveň je poukázané na výstupy zo vzdelávania na základe ktorých je moņné objektívne klasifikovať ņiaka.
The paper deals with the creation of training models for mechanic adjusters. The authors are based on the model of Líveĉka and Kubálek and the modified model of Muņík. On the basis of these models, we have developed a model of vocational training using interactive didactic means, which has been modified to the model of vocational training in the conditions of the school and in the conditions of the apprentice centre in the real firm. These models show the communication between the pupil and the training teacher. At the same time, there are shown the learning outcomes on the basis of which students can be classified objectively.
Opis
Słowa kluczowe
model , technické vzdelávanie , odborný výcvik , technical educational , vocational training
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.133–139