Repozytorium UR

Technika czynnikiem sprawczym przemian cywilizacyjnych

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Furmanek, Waldemar
dc.date.accessioned 2017-10-24T08:32:25Z
dc.date.available 2017-10-24T08:32:25Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s. 65–81 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3066
dc.description.abstract Zrozumienie najważniejszych zjawisk, jakie generuje technika, wymaga odniesień do filozofii i etyki. Nie można techniki sprowadzać do utylitarystycznych wymiarów. Jej służebność wiąże się z czynieniem dobra dla człowieka. Stąd wynika potrzeba wprowadzenia dwóch paradygmatów: prymatu człowieka nad techniką i prymatu osoby nad rzeczą. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Understanding the most important phenomena that generates the technique requires references to philosophy and ethics. You can not bring technology to the utilitarian dimensions. Her easement is associated with doing good for people. Hence the need to introduce two paradigms: the primacy of man over technology and the primacy of the person over things. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject technika pl_PL.UTF-8
dc.subject technologia pl_PL.UTF-8
dc.subject osoba pl_PL.UTF-8
dc.subject filozofia techniki pl_PL.UTF-8
dc.subject etyka pl_PL.UTF-8
dc.subject dobro pl_PL.UTF-8
dc.subject paradygmat pl_PL.UTF-8
dc.subject technique pl_PL.UTF-8
dc.subject technology pl_PL.UTF-8
dc.subject person pl_PL.UTF-8
dc.subject philosophy of technology pl_PL.UTF-8
dc.subject ethics pl_PL.UTF-8
dc.subject good paradigm pl_PL.UTF-8
dc.title Technika czynnikiem sprawczym przemian cywilizacyjnych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Technology Causative Factor of Civilizational pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.2.8
dc.identifier.eissn 2450-9221


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje