Repozytorium UR

Wsparcie i rola osób starszych – przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Babiarz, Mirosław
dc.contributor.author Garbuzik, Paweł
dc.date.accessioned 2017-09-05T09:54:47Z
dc.date.available 2017-09-05T09:54:47Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 58–65 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2944
dc.description.abstract Starzenie się społeczeństw jest procesem nieuchronnym i nieodwracalnym, powodującym przeobrażenia we wszystkich sferach życia. Wobec postępujących procesów demograficznych wyzwaniem staje się wypracowanie rozwiązań i podjęcie takich działań, które uchronią nas przed zapowiedzią niekorzystnych zmian. Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na najważniejsze obszary, takie jak: organizacja efektywnego systemu ochrony zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podnoszenie świadomości społecznej na temat zjawiska starzenia oraz wykorzystanie potencjału i doświadczenia osób starszych, a także wzrost ich aktywności, w których możemy i należy podjąć intensywne działania, aby zapewnić wsparcie osobom starszym i zapobiegać negatywnym skutkom przeobrażeń. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Population aging is an inevitable process and irreversible, causing transformations in all spheres of life. In view of the progressive process of demographic challenge is to develop solutions and to take such action which would protect us from the announcement of adverse changes. The article is an attempt to draw attention to key areas such as the organization of an effective system of health care, the provision of social security, the fight against social exclusion, raising public awareness. Phenomena of aging and the use of potential and experience of older people and increase their activity in which we can and must make a considerable effort to provide support to the elderly and prevent the negative consequences of transformation. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject starość pl_PL.UTF-8
dc.subject zdrowie pl_PL.UTF-8
dc.subject wsparcie pl_PL.UTF-8
dc.subject opieka pl_PL.UTF-8
dc.subject pomoc pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject aktywność pl_PL.UTF-8
dc.subject wykluczenie pl_PL.UTF-8
dc.subject old age pl_PL.UTF-8
dc.subject health pl_PL.UTF-8
dc.subject support pl_PL.UTF-8
dc.subject care pl_PL.UTF-8
dc.subject assistance pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject activity pl_PL.UTF-8
dc.subject exclusion pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.title Wsparcie i rola osób starszych – przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Support and the Role of the Elderly – Preventing Adverse Changes pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.1.7
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje