Repozytorium UR

W kręgu autobiografizmu i eseizowanej prozy. Twórczość prozatorska Andrzeja Stasiuka w latach 1992-2010

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lech, Jacek Janusz
dc.date.accessioned 2017-06-14T08:21:50Z
dc.date.available 2017-06-14T08:21:50Z
dc.date.issued 2017-06-27
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2565
dc.description.abstract Dysertacja ta podejmuje problem genologicznotematycznej ewolucyjności prozy Andrzeja Stasiuka w latach 1992-2010. Zasadnicze pytania w niej postawione dotyczą kilku kwestii. Czy jego prozę można interpretować jako sieć, którą zagęszcza kolejny tekst, czy Stasiuk ewoluował od twórcy zakorzenionego w postmodernizmie w kierunku pisarza metafizycznego, czy jest pisarzem autobiograficznym. Usiłowałem więc zdemaskować Stasiuka strategie autobiografizacji prozy. Problemy związane z budowaniem tożsamości w wymiarze indywidualnym i zbiorowym w odniesieniu do podróżopisarstwa Stasiuka, przestrzeń skorelowana z podróżą będącą egzemplifikacją ludzkiego losu, zagadnienie melancholii obecnej w prozie Stasiuka, rozpatrywane pod kątem melancholii drogi, Opowieści galicyjskie oraz Zima odczytana w duchu melancholii sprzężonej z miejscem, noszącej znamiona acedii to kolejne problemy podjęte w pracy. Ostatnia część rozprawy oparta została na ustaleniach dotyczących społeczno-politycznego wymiaru twórczości prozatorskiej Stasiuka. Pisarz w Dzienniku pisanym później analizuje historię, co jest w jego prozie nowością. Zdarzenia widziane są przez jego narratora w optyce polskiej skłonności do ofiary. Stasiuk redefiniuje martyrologiczny trzon narodowej tożsamości oraz dekonstruuje utrwalone, kulturowe, tożsamościowe mity. Dziennik pisany później odczytany został jako utwór o charakterze politycznym. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This dissertation focuses on the problem of the genological-thematic evolution of Andrzej Stasiuk's prose in 1992-2010. Fundamental questions in this dissertation concern several issues. Can prose by Stasiuk be interpreted as a net that expands by another text? Has Stasiuk evolved from a postmodern artist to a metaphysical writer? Is he also an autobiographical writer? So I tried to unmask Stasiuk's strategies of autobiography in his prose. Problems related to individual and collective identity building with regard to Stasiuk's writing, space combined with travel as an example of human fate, the problem of melancholy present in Stasiuk's prose, considered for the melancholy on the road, Opowieści galicyjskie and Zima read in the spirit of melancholy conjugated to the place, bearing the mark of acedia - these are further problems at my dissertation. The final part of the dissertation was based on the findings on the socio-political dimension of Stasiuk's prose. The writer in the Dziennik pisany później analyzes the Polish history what is new topic in his prose. Historical events are seen by his narrator in the optician of the Polish inclination to sacrifice. Stasiuk redefines the martyrological core of national identity and deconstructs established, cultural, mythical identities. Dziennik pisany później was read as a political text. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Stasiuk pl_PL.UTF-8
dc.subject autobiografizm pl_PL.UTF-8
dc.subject eseizowana proza podróżnicza po przełomie 1989 roku pl_PL.UTF-8
dc.subject melancholia pl_PL.UTF-8
dc.subject postmodernizm pl_PL.UTF-8
dc.subject autobiographism pl_PL.UTF-8
dc.subject essay-prose of travel after 1989 pl_PL.UTF-8
dc.subject melancholy pl_PL.UTF-8
dc.subject postmodernity pl_PL.UTF-8
dc.title W kręgu autobiografizmu i eseizowanej prozy. Twórczość prozatorska Andrzeja Stasiuka w latach 1992-2010 pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative In the autobiographical and essey-prose circle. Prose texts by Andrzej Stasiuk in years 1992-2010 pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje