Repozytorium UR

The Phenomenon of Zoosemy in English Prison Slang: A Diachronic Study of Thief Synonyms

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ciechanowska, Anna
dc.date.accessioned 2017-06-08T11:31:24Z
dc.date.available 2017-06-08T11:31:24Z
dc.date.issued 2017-06-29
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2518
dc.description.abstract Celem rozprawy jest analiza zoosemicznych zmian semantycznych, które stanowią trzon mechanizmu metaforyzacji w angielskim slangu więziennym. Tematyka ta zasługuje na wnikliwe i kompleksowe przedstawienie, za czym przemawiają, m.in. fakt, iż powszechnie obserwuje się tendencję do przenikania różnych odmian języka, w tym również i slangu więziennego do języka standardowego, oraz potrzeba wyjaśnienia mechanizmów, które regulują zmiany semantyczne zachodzące w tej sferze języka więziennego, co pozwoli lepiej zrozumieć mechanizmy działające w języku standardowym, który pozostaje pod nieustannym wpływem różnych języków środowiskowych. Ponadto, zagadnienie metaforyzacji, a w szczególności zoosemii, w slangu więziennym jest tematem, któremu nie poświęca się wiele uwagi w badaniach językoznawczych. W rozprawie przeanalizowane zostały takie zagadnienia, jak zjawisko slangu, slangu więziennego, oraz ich etymologia oraz charakterystyczne cechy i funkcje, zjawisko antykultury więziennej, problematyka zmian semantycznych, metodologii badań zmian semantycznych, mechanizmu metaforyzacji oraz główne założenia językoznawstwa kognitywnego, które jest podstawową teorią, na której opiera się analiza badanych rzeczowników. W analitycznej części rozprawy zbadany został rozwój semantyczny dwunastu rzeczowników odzwierzęcych, funkcjonujących w angielskim slangu więziennym jako synonimy rzeczownika złodziej. Ponadto, tam gdzie było to możliwe, analiza uwzględniła podobne rozwoje w języku polskim. Podjęto również próbę analizy czasowników odzwierzęcych, które wykształciły się w rezultacie kombinacji mechanizmów metafory i metonimii. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The main goal of the thesis is to analyse the phenomenon of zoosemic semantic changes in English prison slang, which form the core of the mechanism of metaphorisation in this particular language variety. The subject deserves closer scrutiny for several reasons, the first of which is the fact that prison slang, similarly to other language varieties, penetrates standard languages. Hence, it is necessary to account for the mechanisms which govern this language variety, and – in particular – those responsible for meaning alterations since ephemerality is one of the key features of prison slang. Secondly, the issue of metaphorisation, and – in particular – the problems of zoosemy tend to receive merely fragmentary treatment in linguistic research. Among the problems discussed in the thesis one finds the analysis of the phenomenon of slang and prison slang, with main emphasis being on their etymology and functions, anti-society of prisoners, meaning alterations and the methodology of their analysis, the mechanism of metaphorisation and the discussion of the main tenets of cognitive linguistics, being the framework for the analysis of the twelve animal-specific nouns functioning as synonyms for thief. Moreover, wherever it was possible, an attempt was made to analyse parallel semantic changes in Polish prison slang. Apart from the analysis of nominal senses of animal-specific lexical items, in the thesis an attempt was made to analyse several cases of verbal zoosemy, including merely the examples of animal verbs which developed their novel sense as a result of the combination of the mechanisms of metaphorisation and metonymy. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Slang więzienny pl_PL.UTF-8
dc.subject subkultura więzienna pl_PL.UTF-8
dc.subject zmiana semantyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject metafora pl_PL.UTF-8
dc.subject językoznawstwo kognitywne pl_PL.UTF-8
dc.subject Prison slang pl_PL.UTF-8
dc.subject prison subculture pl_PL.UTF-8
dc.subject semantic change pl_PL.UTF-8
dc.subject metaphor pl_PL.UTF-8
dc.subject cognitive linguistics pl_PL.UTF-8
dc.title The Phenomenon of Zoosemy in English Prison Slang: A Diachronic Study of Thief Synonyms pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Slang więzienny, subkultura więzienna, zmiana semantyczna, metafora, językoznawstwo kognitywne pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje