Repozytorium UR

Społeczna percepcja inwestycji komunalnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Satoła, Łukasz
dc.date.accessioned 2017-05-29T10:09:53Z
dc.date.available 2017-05-29T10:09:53Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 49(1)/2017, s. 291–301 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2472
dc.description.abstract Integracja z Unią Europejską jako jedno z ważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Pol¬ski wywarła istotny wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Możliwość po¬zyskania funduszy strukturalnych w znaczącym stopniu zmieniła sposób działania gmin zarówno w sferze działalności bieżącej, jak i prowadzenia inwestycji. Celem artykułu jest prezentacja opinii przedstawicieli społeczności lokalnych na temat postrzegania przez nich wykorzystania oraz efektów zastosowania funduszy strukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Materiał empiryczny do analiz stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 24 gminach z obszaru województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego. Respondenci dostrzegali różne korzyści z wstąpienia Polski do struktur UE, a wśród najważniejszych wymieniali zwiększenie dostępności środków finansowych na modernizację i rozbudowę obiektów infrastruktury społecznej oraz technicznej. W mniejszym stopniu doceniane były takie aspekty, jak wzrost aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców oraz wyrównywanie dysproporcji pomiędzy regionami. Zdaniem ankietowanych zrealizowane inwestycje w większym stopniu przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców niż do stworzenia warunków do trwałego rozwoju gospodarczego. Formułowane oceny zakresu oddziaływania funduszy UE były podzielone, tym niemniej przeważały traktujące poprawę standardu życia jako główny efekt realizacji inwestycji. Okazało się bowiem, że tego typu inwestycje były realizowane w pierwszej kolejności, jako te, które w największym stopniu odzwierciedlają preferencje wspólnot lokalnych. Dopiero gminy, które zaspokoiły te najpilniejsze potrzeby i pozyskały kolejne fundusze przeznaczały je na przedsięwzięcia służące rozwojowi lokalnemu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The integration with the European Union as one of the most important events in recent Polish history has had a significant impact on the functioning of local government units. The possibility of obtaining structural funds significantly changed the activities of municipalities in both the current operations and carrying out an investment. The aim of the article is to present the opinion of the representatives of local communities on the perception of the use and effects of the use of structural funds to local government units. The empirical material for analysis were the results of the surveys carried out in 24 municipalities of the Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie and Świętokrzyskie Regions. Respondents perceived the various benefits of Polish accession to the EU, and among the most important mentioned increasing the availability of funds for modernization and development of social and technical infrastructure facilities. To a lesser extent, they were valued aspects such as the increase in economic activity of citizens and equalization of disparities between regions. According to respondents opinions, completed investments contributed to a greater extent to the improvement of quality of life than to create the conditions for sustainable economic development. Assessment of extent of the impact of EU funds were divided, however they prevailed dealing improve the standard of living as the main effect of the investment. It turned out that such investments were realized in the first place, as those that best reflect the preferences of local communities. Only municipalities that met their immediate needs and raised further funds, allocate them to projects for local development. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject fundusze strukturalne pl_PL.UTF-8
dc.subject gmina pl_PL.UTF-8
dc.subject inwestycje komunalne pl_PL.UTF-8
dc.subject municipality pl_PL.UTF-8
dc.subject municipal investments pl_PL.UTF-8
dc.subject structural funds pl_PL.UTF-8
dc.title Społeczna percepcja inwestycji komunalnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2017.1.22


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje