Korelacje pomiędzy zmianami parametrów równowagi kręgosłupowo‐miednicznej a wynikiem klinicznym po leczeniu chirurgicznym kręgozmyku cieśniowego

Obrazek miniatury
Data
2016-12-06
Autorzy
Jabłońska‐Sudoł, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
CEL: Zbadanie związku pomiędzy zmianami balansu miednicznego po operacji kręgozmyku cieśniowego a wynikiem klinicznym mierzonym jakością życia i redukcją bólów krzyża. MATERIAŁ: 103 chorych operowanych z powodu ześlizgu cieśniowego niskiego stopnia nie przekraczającego 65% w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. METODA: Wszyscy chorzy byli operowani przez jednego chirurga. Kliniczne i radiologiczne wyniki były oceniane minimum rok od operacji. Parametry równowagi miednicznej były oceniane przed i po operacji na zdjęciach radiologicznych bocznych kręgosłupa lędźwiowego wykonywanych w pozycji stojącej neutralnej, z objęciem głów obu kości udowych. Zmierzono parametry: (1) Pelvic Incidence, (2) Sacral Slope, (3) Pelvic Tilt. W celu analizy chorych podzielono wg dwóch kryteriów SDSG (Spinal Deformity Study Group): 1. Radiologicznego statusu miednicy 2. Wartości PI Efekt kliniczny mierzony był za pomocą kwestionariusza Oswestry i skali bólu VAS. WYNIKI Redukcja retrowersji miednicy korelowała z wynikiem klinicznym w grupie z PI 45<PI<60 niezależnie od poziomu ześlizgu. Była to korelacja istotna statystycznie, ale słaba. Im większa była redukcja retrowersji miednicy tym większa redukcja bólu krzyża i poprawa jakości życia. Natężenie bólu krzyża po operacji było statystycznie znamiennie mniejsze w grupie chorych z 45<PI<60 niż w grupie PI>60. WNIOSKI Korekcja balansu miednicznego po operacji ześlizgu cieśniowego niskiego stopnia jest skorelowana z mniejszym natężeniem bólu krzyża i lepszą jakością życia tylko w grupie chorych z 45<PI<60. Jest to korelacja znamienna statystycznie, ale słaba.
SUMMARY THE GOAL OF STUDIES: To identify whether clinical outcomes are correlated with the improvement of pelvic balance after surgical correction of low‐grade isthmic spondylolisthesis. MATERIAL: 103 cases operated of adult low‐grade isthmic spondylolisthesis up to 65% slip degree. METHOD: All patients were operated on by the same surgeon. Clinical and radiological outcomes were assessed at least 1 year after the surgery. Pelvic balance was assessed manually on standing lateral view radiograms. The analyzed parameters included: (1) Pelvic Incidence, (2) Sacral Slope, (3) Pelvic Tilt. For the means of analysis patients were divided into subgroups according to two main criteria of SDGS (Spinal Deformity Study Group) 1. Radiological status of the pelvis 2. Value of PI in degrees Clinical outcomes were measured with Oswestry Disability Index and Visual Analogue Scale. RESULTS Reduction of pelvic tilt correlated with clinical outcomes in a subgroup of patients with PI between 45 and 60 degrees. This correlation was statistically significant but weak. In other words the greater reduction of pelvic tilt the greater reduction of back pain and greater improvement of quality of life. Intensity of back pain was significantly lower in 45<PI<60 than in PI>60 subgroup. CONCLUSIONS Correction of pelvic balance is correlated with reduction of back pain and improvement of quality of life in low‐grade isthmic slip with PI values between 45 and 60 degrees. It is weak but statistically significant correlation.
Opis
Słowa kluczowe
Kręgozmyk cieśniowy , parametry kręgosłupowomiedniczne , redukcja retrowersji miednicy , wynik kliniczny , Isthmic spondylolisthesis , spino‐pelvic parameters , reduction of pelvis retroversion , clinical outcomes
Cytowanie