Filozofia i naród. O istocie romantyzmu Józefa W. Gołuchowskiego

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Wójtowicz, Ryszard
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto próbę rekonstrukcji i analizy filozofii pochodzącego z Galicji preromantyka. J.W. Gołuchowski poprzez negację tradycji racjonalizmu oświecenia propaguje filozofię opartą na uczuciu (miłości) oraz wizję narodu, którego „duch” i oryginalność nie mogą być zniszczone. Państwo polskie zostało wymazane z mapy politycznej świata – zauważa Gołuchowski – ale duch narodu oparty na filozofii „uczucia” żyje i dąży do syntezy z religią.
The article “Philosophy and nation. On the essence of the romanticism of Józef W. Gołuchowski”, poses a reconstruction and analysis of the philosophy of a preromantic theoretician coming from Galicia. Through the negation of the tradition of the Enlightenment rationalism, J.W. Gołuchowski promotes the philosophy based on feelings (love) and shows the vision of nation whose spirit and uniqueness cannot be annihilated. Polish state was erased from the political map of the world – Gołuchowski notes – but the spirit of the nation based on the philosophy of ,feelings’ is alive and strives for the synthesis with religion.
Opis
Słowa kluczowe
duch narodu , filozofia , religia , romantyzm , spirit of nation , philosophy , religion , romanticism
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 2/2016, s. 27–34