Repozytorium UR

Vzdialené laboratóriá v dištančných formách vzdelávania

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bánesz, Gabriel
dc.contributor.author Tomková, Viera
dc.date.accessioned 2016-11-08T12:58:23Z
dc.date.available 2016-11-08T12:58:23Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 143–148 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2035
dc.description.abstract Katedra techniky a informačných technológií rieši projekty so zameraním na vzdialené laboratóriá v dištančných formách vzdelávania, ktoré môžu používať študenti odbornej univerzitnej katedry jednak v dištančnej forme a zároveň aj v rámci kontaktných hodín na cvičeniach. Pre vytvorenie vzdialených laboratórií pre pneumatický systém budú použité technické prostriedky využívajúce prvky PLC spolu s internetovým rozhraním pre vzdialený prístup a priamy prístup, metodiky a vzdelávacie materiály vhodné pre zaradenie do vzdelávacieho procesu. Overením navrhovaných experimentov bude zároveň riešený aj výskum vplyvu takýchto experimentov pre rozvoj kompetencií budúcich učiteľov odborných technických predmetov, čo je v súčasnosti veľmi potrebné, vzhľadom na rozvoj duálneho vzdelávania. Prínos projektu spočíva v tom, že vzdialený prístup k laboratóriám spolu s kontaktným vyučovaním umožní užívateľovi získavať nové poznatky z oblasti pneumatického systému. Predkladaný projekt svojimi výstupmi prispeje k zvýšeniu kompetencií učiteľov odborných technických predmetov z predmetnej oblasti. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The Department of Technique and Information Technologies deals with problems focused on remote laboratories in the distant forms of education, which can be used by students of specialised university department in the distant form, as well as, during contact hours at seminars. To create remote laboratories for pneumatic system will be used hardware elements using the PLC together with a web interface for remote access and direct approach, methodology and educational materials suitable for inclusion in the educational process. By verification of the proposed experiments will also be solved the impact of such experiments on developing the competence of future teachers of technical subjects, which is currently very necessary, given the development of dual education. Contribution of the project lies in the fact that remote access to laboratories along with contact teaching allows the user to gain new knowledge in the field of pneumatic system. The present project will by its outputs contribute to increasing competencies of teachers of technical subjects in this area. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso slk pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject dištančné formy vzdelávania pl_PL.UTF-8
dc.subject vzdialený reálny experiment pl_PL.UTF-8
dc.subject odborová didaktika pl_PL.UTF-8
dc.subject simulácia pl_PL.UTF-8
dc.subject vzdelávanie pl_PL.UTF-8
dc.subject distance learning pl_PL.UTF-8
dc.subject remote real experiment pl_PL.UTF-8
dc.subject simulation pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.title Vzdialené laboratóriá v dištančných formách vzdelávania pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Remote laboratories in distance learning pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.3.21


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje