Repozytorium UR

Kryterium jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi w środowisku przedszkolnym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Markiewicz, Elżbieta
dc.contributor.author Skawina, Ireneusz
dc.date.accessioned 2016-10-20T10:23:53Z
dc.date.available 2016-10-20T10:23:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Kazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 203–214 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-253-2
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1948
dc.description.abstract Współczesne placówki instytucjonalno-oświatowe funkcjonują w rzeczywistości dynamicznie rozwijającej się cywilizacji. Generuje ona procesualne zmiany, które z kolei implikują potrzebę dostosowania się do wyznaczonych (czy raczej narzuconych) standardów współczesności. Oznacza to, że w zakresie instytucjonalnej edukacji dydaktyczno-wychowawczej, już na poziomie przedszkolnym, nastąpiła konieczność aktywnych przemian. W obszarze treściowego uposażenia dotyczą one m.in. zreformowania dotychczasowej i wdrożenia nowej podstawy programowej. W związku z tym pojawia się pytanie o naturę przedmiotowego kryterium wprowadzanych transformacji. Wydaje się bowiem, że czasy współczesne oraz wymagania stawiane zarówno instytucjom, jak i jednostkom, wymusiły potrzebę oceny placówek oświatowych w kategoriach jakości ich strukturalnego i merytorycznego funkcjonowania. Stąd celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na jakość pracy przedszkola. Wymiernym bowiem efektem jego właściwego funkcjonowania jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, tak by każde dziecko osiągnęło rozwój na miarę własnych możliwości. Dlatego też, w następstwie troski, Autorzy niniejszego artykułu podnieśli problem zaplanowanego i przemyślanego procesu podnoszenia jakości pracy w przedszkolnych placówkach oświatowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The contemporary of an institutional-educational institutions function in reality a dynamically developing civilization. It generates a processual changes which in turn implies the need to adapt to the designated (or rather imposed) contemporary standards. This means that in terms of institutional education, didactic and educational work already at preschool level, there has been a need for proactive change. In the area of substantive content, they relate, inter alia, reform of the existing and implementation of the new core curriculum. Therefore, the question arises about the nature of the criterion of introduced transformation. For it seems that the modern times, and the requirements of both institutions and individuals, have led to the need to assess educational institutions in terms of the quality of their structural and substantive work. Hence, the aim of this paper is to draw attention to the quality of work of the nursery. The tangible for effect of its proper functioning is to provide quality education so that every child is developing on the best of their abilities. Therefore, as a result of concern, the authors of this article, raised their problem of planned and thought out raising process the quality of work in preschool educational establishments. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject dzieci pl_PL.UTF-8
dc.subject jakość edukacji pl_PL.UTF-8
dc.subject placówki oświatowe pl_PL.UTF-8
dc.subject środowisko dydaktyczno-oświatowe pl_PL.UTF-8
dc.subject standardy nauczania pl_PL.UTF-8
dc.subject children pl_PL.UTF-8
dc.subject the quality of education pl_PL.UTF-8
dc.subject educational establishments pl_PL.UTF-8
dc.subject didactic and educational environment pl_PL.UTF-8
dc.subject curriculum standards pl_PL.UTF-8
dc.title Kryterium jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi w środowisku przedszkolnym pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The criterion of the quality of didactic-educative work with children in pre-school environment pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2015.3.14


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje