Kryterium jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi w środowisku przedszkolnym

dc.contributor.authorMarkiewicz, Elżbieta
dc.contributor.authorSkawina, Ireneusz
dc.date.accessioned2016-10-20T10:23:53Z
dc.date.available2016-10-20T10:23:53Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractWspółczesne placówki instytucjonalno-oświatowe funkcjonują w rzeczywistości dynamicznie rozwijającej się cywilizacji. Generuje ona procesualne zmiany, które z kolei implikują potrzebę dostosowania się do wyznaczonych (czy raczej narzuconych) standardów współczesności. Oznacza to, że w zakresie instytucjonalnej edukacji dydaktyczno-wychowawczej, już na poziomie przedszkolnym, nastąpiła konieczność aktywnych przemian. W obszarze treściowego uposażenia dotyczą one m.in. zreformowania dotychczasowej i wdrożenia nowej podstawy programowej. W związku z tym pojawia się pytanie o naturę przedmiotowego kryterium wprowadzanych transformacji. Wydaje się bowiem, że czasy współczesne oraz wymagania stawiane zarówno instytucjom, jak i jednostkom, wymusiły potrzebę oceny placówek oświatowych w kategoriach jakości ich strukturalnego i merytorycznego funkcjonowania. Stąd celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na jakość pracy przedszkola. Wymiernym bowiem efektem jego właściwego funkcjonowania jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, tak by każde dziecko osiągnęło rozwój na miarę własnych możliwości. Dlatego też, w następstwie troski, Autorzy niniejszego artykułu podnieśli problem zaplanowanego i przemyślanego procesu podnoszenia jakości pracy w przedszkolnych placówkach oświatowych.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractThe contemporary of an institutional-educational institutions function in reality a dynamically developing civilization. It generates a processual changes which in turn implies the need to adapt to the designated (or rather imposed) contemporary standards. This means that in terms of institutional education, didactic and educational work already at preschool level, there has been a need for proactive change. In the area of substantive content, they relate, inter alia, reform of the existing and implementation of the new core curriculum. Therefore, the question arises about the nature of the criterion of introduced transformation. For it seems that the modern times, and the requirements of both institutions and individuals, have led to the need to assess educational institutions in terms of the quality of their structural and substantive work. Hence, the aim of this paper is to draw attention to the quality of work of the nursery. The tangible for effect of its proper functioning is to provide quality education so that every child is developing on the best of their abilities. Therefore, as a result of concern, the authors of this article, raised their problem of planned and thought out raising process the quality of work in preschool educational establishments.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationKazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 203–214pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/kpe.2015.3.14
dc.identifier.isbn978-83-7996-253-2
dc.identifier.issn2300-9888
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1948
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectdziecipl_PL.UTF-8
dc.subjectjakość edukacjipl_PL.UTF-8
dc.subjectplacówki oświatowepl_PL.UTF-8
dc.subjectśrodowisko dydaktyczno-oświatowepl_PL.UTF-8
dc.subjectstandardy nauczaniapl_PL.UTF-8
dc.subjectchildrenpl_PL.UTF-8
dc.subjectthe quality of educationpl_PL.UTF-8
dc.subjecteducational establishmentspl_PL.UTF-8
dc.subjectdidactic and educational environmentpl_PL.UTF-8
dc.subjectcurriculum standardspl_PL.UTF-8
dc.titleKryterium jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi w środowisku przedszkolnympl_PL.UTF-8
dc.title.alternativeThe criterion of the quality of didactic-educative work with children in pre-school environmentpl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
14 markiewicz-kryterium jakości.pdf
Rozmiar:
561.82 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: