Kryterium jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi w środowisku przedszkolnym

Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Markiewicz, Elżbieta
Skawina, Ireneusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Współczesne placówki instytucjonalno-oświatowe funkcjonują w rzeczywistości dynamicznie rozwijającej się cywilizacji. Generuje ona procesualne zmiany, które z kolei implikują potrzebę dostosowania się do wyznaczonych (czy raczej narzuconych) standardów współczesności. Oznacza to, że w zakresie instytucjonalnej edukacji dydaktyczno-wychowawczej, już na poziomie przedszkolnym, nastąpiła konieczność aktywnych przemian. W obszarze treściowego uposażenia dotyczą one m.in. zreformowania dotychczasowej i wdrożenia nowej podstawy programowej. W związku z tym pojawia się pytanie o naturę przedmiotowego kryterium wprowadzanych transformacji. Wydaje się bowiem, że czasy współczesne oraz wymagania stawiane zarówno instytucjom, jak i jednostkom, wymusiły potrzebę oceny placówek oświatowych w kategoriach jakości ich strukturalnego i merytorycznego funkcjonowania. Stąd celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na jakość pracy przedszkola. Wymiernym bowiem efektem jego właściwego funkcjonowania jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, tak by każde dziecko osiągnęło rozwój na miarę własnych możliwości. Dlatego też, w następstwie troski, Autorzy niniejszego artykułu podnieśli problem zaplanowanego i przemyślanego procesu podnoszenia jakości pracy w przedszkolnych placówkach oświatowych.
The contemporary of an institutional-educational institutions function in reality a dynamically developing civilization. It generates a processual changes which in turn implies the need to adapt to the designated (or rather imposed) contemporary standards. This means that in terms of institutional education, didactic and educational work already at preschool level, there has been a need for proactive change. In the area of substantive content, they relate, inter alia, reform of the existing and implementation of the new core curriculum. Therefore, the question arises about the nature of the criterion of introduced transformation. For it seems that the modern times, and the requirements of both institutions and individuals, have led to the need to assess educational institutions in terms of the quality of their structural and substantive work. Hence, the aim of this paper is to draw attention to the quality of work of the nursery. The tangible for effect of its proper functioning is to provide quality education so that every child is developing on the best of their abilities. Therefore, as a result of concern, the authors of this article, raised their problem of planned and thought out raising process the quality of work in preschool educational establishments.
Opis
Słowa kluczowe
dzieci , jakość edukacji , placówki oświatowe , środowisko dydaktyczno-oświatowe , standardy nauczania , children , the quality of education , educational establishments , didactic and educational environment , curriculum standards
Cytowanie
Kazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 203–214