Repozytorium UR

Regionalizm i ponowoczesność - w stronę wychowania antropologicznego i edukacji kulturotwórczej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szmyd, Kazimierz
dc.date.accessioned 2016-10-19T08:19:27Z
dc.date.available 2016-10-19T08:19:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Kazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 50–68 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-253-2
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1937
dc.description.abstract Tekst jest próbą wielostronnej analizy uwarunkowań i głównych czynników kształtujących stan współczesnej edukacji. Podstawowym nurtem narracji jest społeczno-aksjologiczny i kulturotwórczy i antropologiczny wymiar współczesnego wychowania, jego zagrożeń i szans w dobie ponowoczesnej. Wiele miejsca poświęcono tej problematyce w perspektywie przemian pokoleniowej świadomości, destrukcji postaw i systemów wartości, dezorganizacji systemów wychowania dla ludzkiej wspólnoty. Ukazano dylematy i sprzeczności w edukacji szkolnej, wskazano na niejasności i relatywizm w dziedzinie państwowych aksjologii wychowania, a także na wykorzystywanie globalnej edukacji do realizowania egoistycznych celów w globalnym świecie. W tekście znajdujemy kontrowersyjne zagadnienia dotyczące edukacji na rzecz demokratyzacji i humanizacji edukacyjno-kulturowej, wyrównywania poziomów i szans edukacyjnych w skali państw i globalizującego się świata. Artykuł zawiera również odniesienia do współczesnych zagadnień edukacji dla kultury współistnienia wielokulturowego, kształtowania postaw zrozumienia i afirmacji różnic etnokulturowych. Podkreślono w nim również współczesne dylematy i sprzeczności w harmonijnym (spójnym) formowaniu osobowości indywidualnych i zbiorowej świadomości pokoleniowej. Postuluje się podejmowanie społecznej edukacji wychowującej w kontekście zderzeń kultury tradycyjnej (regionalnej) z dominującą formacją stylów postmodernistycznych i kulturowych prowadzących do regresu antropologicznego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Text is attempt of analysis of multilateral conditionality and main factors forming state modern education. Axiological is basic stream of narration socially and dimension modern education creating culture, threat and in day chances post-modern. Many places in prospect of generational conversion of consciousness devote this problems, destruction posture and systems of values, disruption of system of education for human community. It shows dilemmas and contradictions in school education, it indicates obscurity and relativism in sphere of state axiology of education. Many places in prospect of generational conversion of consciousness devote this problems, destruction posture and systems of values, disruption of system of education for human community. It shows dilemmas and contradictions in school education, it indicates obscurity and relativism in sphere of state axiology of education. It indicate on taking advantage global education for realization of egoistic purpose in global world also. We find controversial questions in text in favor of democratization concerning education and cultural humanization educationally, alignment of level and in scale of state educational chances and world globalizing. It includes references for modern questions of education for culture of multicultural coexistence also, forming apprehension posture and affirmation of difference ethno-cultures. It underline modern dilemmas also and contradictions in harmonious (compact) formation personality individual and collective generational consciousness. Taking up of social education is postulated in context of collision of traditional culture with fostering predominating formation style postmodernist and leading anthropological regress cultural. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject wychowanie pl_PL.UTF-8
dc.subject destrukcja pl_PL.UTF-8
dc.subject antropologia pl_PL.UTF-8
dc.subject świadomość pl_PL.UTF-8
dc.subject kultura pl_PL.UTF-8
dc.subject etnologia pl_PL.UTF-8
dc.subject środowisko pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject aksjologia pl_PL.UTF-8
dc.subject ponowoczesność pl_PL.UTF-8
dc.subject postmodernizm pl_PL.UTF-8
dc.subject globalizm pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject upbringing pl_PL.UTF-8
dc.subject destruction pl_PL.UTF-8
dc.subject anthropology pl_PL.UTF-8
dc.subject consciousness pl_PL.UTF-8
dc.subject culture pl_PL.UTF-8
dc.subject ethnology pl_PL.UTF-8
dc.subject environment pl_PL.UTF-8
dc.subject society pl_PL.UTF-8
dc.subject axiology pl_PL.UTF-8
dc.subject post-modern pl_PL.UTF-8
dc.subject postmodernism pl_PL.UTF-8
dc.subject globalism pl_PL.UTF-8
dc.title Regionalizm i ponowoczesność - w stronę wychowania antropologicznego i edukacji kulturotwórczej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Regionalism and „after-moderness”–towards anthropologic upbringing and education for culture pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2015.3.3


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje