Charakterystyka filozofii czeskiej przełomu XIX i XX wieku

Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Taboł, Sebastian
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
Abstrakt
Чешская философия XIX–XX веков была разнообразной. Кроме позитивизма, который в то время занимал лидирующие позиции, также культивируется идеализм, который представляли: Л. Клима, Ф. Марес, Е. Радл. Также важное место занимал структурализм, который в Чешской Республике сформулировали и укоренили Я. Мукаровский и Й.Л. Фишер. Особенное место занимала феноменология (Я. Козак, Я. Паточка), протестантская философия (Е. Радл, Я. Громадка), католическая философия (Я. Кратохвил). В этот же период возникает также неосхоластика. Чешские философы внесли огромный вклад в развитие мировой философии.
Czech philosophy of the late nineteenth and early twentieth century was diverse. Besides positivism, which at that time took the leading positions there was also cultivated idealism, which was represented by L. Klima, F. Mares and E. Radl. Also an important place occupied structuralism, which in the Czech Republic was formed and grounded by Jan Mukařovski and J.L. Fischer. Specific place was held by the phenomenology (J. Kozák, J. Patočka), protestant philosophy (E. Rádl, J.L. Hromádka), catholic philosophy (J. Kratochvil). In this period also appeared neo-scholasticism. Czech philosophers had a great contribution to the development of world philosophy.
Opis
Słowa kluczowe
Чешская философия , гербартизм , позитивизм , перелом , структурализм , filozofia czeska , herbartyzm , pozytywizm , przełom , strukturalizm , Czech philosophy , herbartism , positivism , breakthrough , structuralism
Cytowanie
Andrzej L. Zachariasz, Σοφια T. 15 (2015), s. 171–192