Repozytorium UR

Zdolność do innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce warunkiem ich rozwoju i podnoszenia konkurencyjności rynkowej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Stanisławski, Robert
dc.date.accessioned 2016-05-05T11:02:05Z
dc.date.available 2016-05-05T11:02:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 260-274 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1567
dc.description.abstract Innowacyjność jest kluczowym czynnikiem służącym podnoszeniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z założeniami gospodarki opartej na wiedzy (GOW), według których UE ma stać się bardziej konkurencyjnym obszarem na świecie (poprzez podnoszenie swojej innowacyjności), zdolnym do rywalizowania z potęgami azjatyckimi oraz USA. Należy przyjąć, że stopień nowości przedsiębiorstw uzależniony jest od wielu czynników, wśród których jednym z ważniejszych jest zdolność do innowacji. W odniesieniu do przedsiębiorstw mniejszej skali (MSP) kształtowanie zdolności jest niezwykle istotne z punktu widzenia ich rozwoju innowacyjnego. Jednakże – jak pokazują badania – główne działania tych przedsiębiorstw koncentrują się bardziej na poprawie zewnętrznych zdolności (absorpcyjnych i asymilacyjnych), niż wewnętrznych (w zakresie własnego potencjału), czego efektem jest brak możliwości samodzielnego rozwoju tych przedsiębiorstw. Celem tego krótkiego opracowania jest dokonanie analizy zdolności do innowacji wśród MSP w Polsce, z uwzględnieniem poziomu ich zróżnicowania w zależności od wielkości i wieku (stażu rynkowego) oraz ich poziomu innowacyjności. Opracowanie to weryfikuje znaczenie zdolności innowacyjnych sektora MSP w procesie podnoszenia jego konkurencyjności rynkowej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Innovation is a key factor for improving of the competitiveness among small and medium-sized enterprises (SMEs) according to the knowledge-based economy (KBE), in which the EU has become more competitive region in the world (by raising their innovation). The novelty level of SME depends on many factors – the most important is innovative capability to innovate. Regarding to smaller-scale enterprises (SMEs) creating of its capability is extremely important from the point of view of their innovative development. However, research shows that the main activities of these companies are focused on improving the external capability (absorption and assimilation) than internal (in terms of their potential), so there is no possibility of independent development of these enterprises in the long term. The purpose of this short paper is to analyze the capacity for innovation among SMEs in Poland, taking into account their level of differentiation in depending on the size and age and their level of innovativeness. This study verifies the importance of the innovation capacity of SMEs in the process of raising its market competitiveness. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject innowacje pl_PL.UTF-8
dc.subject zdolność do innowacji pl_PL.UTF-8
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) pl_PL.UTF-8
dc.subject zasoby przedsiębiorstwa pl_PL.UTF-8
dc.subject gospodarka oparta na wiedzy pl_PL.UTF-8
dc.subject innovation pl_PL.UTF-8
dc.subject innovation capability pl_PL.UTF-8
dc.subject small and medium enterprises (SME) pl_PL.UTF-8
dc.subject enterprise resources pl_PL.UTF-8
dc.subject knowledge based economy pl_PL.UTF-8
dc.title Zdolność do innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce warunkiem ich rozwoju i podnoszenia konkurencyjności rynkowej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.23


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje