Repozytorium UR

Integracja życia gospodarczego i społecznego poprzez ICT

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sala, Jolanta
dc.contributor.author Tańska, Halina
dc.date.accessioned 2016-05-05T09:53:49Z
dc.date.available 2016-05-05T09:53:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 191-202 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1561
dc.description.abstract Dość powszechne są publikacje dotyczące gospodarki sieciowej i społeczeństwa sieciowego, choć z powodu atomizacji nauki są one zwykle analizowane odrębnie. Autorki eksponują perspektywę wynikającą ze sprzężenia zwrotnego pomiędzy rozwojem technologii ICT a wielowymiarowym i interdyscyplinarnym rozwojem działalności ludzkiej. Jednym z pretekstów integralnego spojrzenia na procesy rozwojowe jest nowa praktyka pomiarów GUS, uwzględniająca przedsiębiorstwa wykorzystujące media społecznościowe. Pomiary dotyczące tego zjawiska w Polsce stanowią weryfikację wielu hipotez badawczych dotyczących społeczeństwa informacyjnego oraz wskazują tendencje w praktyce życia społeczno-gospodarczego, także w świetle uwarunkowań regionalnych. Opracowanie stanowi syntezę zjawisk integrujących przez technologie ICT. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Publications on the network economy and network society are quite common, although due to the atomization of science they are usually analyzed separately. The authors emphasize the perspective resulting from the feedback between the development of ICT and the development of multidimensional and interdisciplinary human activities. One of the excuses of an integral perspective on the development processes, is a new practice by GUS of taking into account by companies using social media. Measurements of this phenomenon in Poland verify many research hypotheses referring to the information society and identify trends in the practice of social and economic life, also in the light of regional conditions. The study is a synthesis of integration phenomena by means of ICT. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject media społecznościowe pl_PL.UTF-8
dc.subject integracja pl_PL.UTF-8
dc.subject dezintegracja pl_PL.UTF-8
dc.subject dezintegracja pozytywna pl_PL.UTF-8
dc.subject sieci społeczne pl_PL.UTF-8
dc.subject sieci gospodarcze pl_PL.UTF-8
dc.subject social media pl_PL.UTF-8
dc.subject integration pl_PL.UTF-8
dc.subject disintegration pl_PL.UTF-8
dc.subject positive disintegration pl_PL.UTF-8
dc.subject business networks pl_PL.UTF-8
dc.subject social networks pl_PL.UTF-8
dc.title Integracja życia gospodarczego i społecznego poprzez ICT pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.17


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje