Repozytorium UR

Miejsce wiedzy i zarządzania wiedzą w lubelskich organizacjach

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sagan, Sylwia
dc.date.accessioned 2016-05-05T09:44:38Z
dc.date.available 2016-05-05T09:44:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 177-190 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1560
dc.description.abstract W obecnych czasach wiele przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę ze znaczenia wiedzy, widzi potrzebę zarządzania nią, a także traktuje jako strategiczny zasób. Organizacje powiększają swoje zasoby wiedzy w coraz bardziej świadomy sposób. Zdaniem Elżbiety Skrzypek zarządzanie wiedzą staje się podstawą twórczego myślenia, przenoszącego organizacje na wyższy stopień funkcjonowania [Skrzypek E., 2002, s. 34]. W oparciu o studia literatury wskazano, że wiedza stała się głównym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność organizacji i wzrost osiąganych przez nią korzyści. Celem artykułu było przedstawienie wiedzy i zarządzania wiedzą oraz związanych z nimi wybranych problemów jako ważnych czynników w organizacji, a także określenie zainteresowania lubelskich organizacji obszarem zarządzania wiedzą i ukazanie stosowanych przez nie rozwiązań zarządzania wiedzą. Realizacji celu posłużyły wyniki badań przeprowadzonych w 2014 r. w organizacjach zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Z badań wynika, że niemal wszyscy respondenci zetknęli się z pojęciem „zarządzanie wiedzą”. Ankietowani wskazali jakie ich zdaniem korzyści może przynieść wprowadzenie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Odnieśli się również między innymi do takich czynników jak: dzielenie się wiedzą, innowacyjność, wykorzystywanie narzędzi wspierających zarządzania wiedzą w swoich przedsiębiorstwach. Wyniki badań dowodzą, że większość lubelskich organizacji dostrzega potrzebę zarządzania wiedzą i zarządza nią. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia innowacyjności i konkurencyjności organizacji. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Nowadays, many organizations are aware of the importance of knowledge, they see the need for knowledge management and treat it as a strategic resource. Organizations are enhancing their knowledge resources in a conscious manner. According to E. Skrzypek knowledge management becomes the basis for creative thinking and transfers an organization to a higher level of functioning. Based on literature studies one can conclude that knowledge has become a major factor in the competitiveness of the organization and growth generated by the benefits thereof. The purpose of the article was to present knowledge, knowledge management and related issues as important factors in the organization. The next objective of the article was to determine whether organizations in the Lublin area are interested in knowledge management and in presenting their experiences in this area. This was done using results of studies conducted in 2014 among organizations located in the Lublin area. The research show that almost all the respondents encountered the concept of knowledge management. The respondents indicated that they believed the introduction of knowledge management could bring benefit for their organizations. They referred to some factors, such as: sharing of knowledge, innovation, using tools to support knowledge management in their organizations. The test results show that the majority of organizations in the Lublin area see the need for knowledge management. This is extremely important from the point of view of innovation and competitiveness of the organization. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject wiedza pl_PL.UTF-8
dc.subject zarządzanie wiedzą pl_PL.UTF-8
dc.subject knowledge pl_PL.UTF-8
dc.subject knowledge management pl_PL.UTF-8
dc.title Miejsce wiedzy i zarządzania wiedzą w lubelskich organizacjach pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.16


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje