Repozytorium UR

Działania lotnictwa amerykańskiego i południowokoreańskiego w wojnie koreańskiej 1950-1953

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Taras, Piotr
dc.date.accessioned 2016-02-10T11:32:10Z
dc.date.available 2016-02-10T11:32:10Z
dc.date.issued 2016-02-10
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1405
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie działań lotnictwa amerykańskiego i południowokoreańskiego w wojnie koreańskiej 1950-1953. Nie mniej w celu w miarę możliwości pełnego ukazania operacji lotniczych wojny koreańskiej w pracy zawarto informacje o działaniach prowadzonych przez siły powietrzne innych państw głównie ZSRR, ChRL, czy KRL-D. W rozdziale I przedstawiono przyczyny oraz ogólny przebieg konfliktu koreańskiego. Rozdziały II, III i IV przedstawiają działania lotnictwa. Zastosowano podział chronologiczno problemowy, wyznaczony przez najistotniejsze wydarzenia tej wojny, jak wejście do działań lotnictwa ZSRR czy przejście z etapu wojny manewrowej do etapu wojny pozycyjnej. I tak w rozdziale II omówiono działania lotnictwa w okresie do dnia 01 listopada 1950r., w tym działania w początkowym okresie wojny, działania strategiczne przeciwko infrastrukturze przemysłowej Korei Północnej czy pierwsze działania lotnictwa morskiego. W rozdziale II skupiono się na pierwszych operacjach lotnictwa ZSRR oraz udziale lotnictwa USA w odpieraniu ofensywy wojsk chińskich. Rozdział IV omawia operacje prowadzone przez lotnictwo od lipca 1951 do lipca 1953. Skupiono się na przedstawieniu działań w warunkach stabilizacji linii frontu, operacjach przeciwko systemowi transportowemu wojsk ludowych, działaniach nocnych czy działaniach prowadzonych przez lotnictwo pomocnicze, jak rozpoznawcze, transportowe czy działania śmigłowców. Do pracy dołączono liczne załączniki prezentujące między innymi - wykazy jednostek lotniczych, zestawienia zwycięstw powietrznych, dane statystyczne udziału lotnictwa. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of the study is to present aviation activities in the US and South Korean in the Korean War from 1950 to 1953. No less to the extent possible to fully expose air operations in the Korean War, the work provides information on the activities carried out by the air forces of other countries mainly the USSR, PRC, and DPRK. Chapter I presents the causes and the overall conduct of the Korean conflict. Chapters II, III and IV represent the activity of aviation. A division chronological problem identified by the most important events of the war, as the entrance to aviation activities in the Soviet Union and the transition from war to maneuver to the stage of trench warfare. And so in Chapter II discusses the operation of aviation in the period until 1 November 1950. Including activities in the initial period of the war, strategic actions against the infrastructure of the industrial North Korea if the first action of naval aviation. Chapter II focuses on early aviation operations USSR and the participation of the US Air Force in repelling Chinese offensive. Section IV discusses the operations carried out by the Air Force from July 1951 to July 1953. It focuses on the presentation of the activities in the conditions of the stabilization of the front line, operations against military transport systems of people’s armies, night activities or activities carried out by the Air Force auxiliary, such as reconnaissance, transport and operations of helicopters. To work included numerous appendices presenting, among other things - lists of aerial victories, statistical data the operations of aviation. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject lotnictwo pl_PL.UTF-8
dc.subject wojna pl_PL.UTF-8
dc.subject Korea pl_PL.UTF-8
dc.subject Stany Zjednoczone pl_PL.UTF-8
dc.subject działania pl_PL.UTF-8
dc.subject Aviation pl_PL.UTF-8
dc.subject war pl_PL.UTF-8
dc.subject Korea pl_PL.UTF-8
dc.subject The United States pl_PL.UTF-8
dc.subject operations pl_PL.UTF-8
dc.title Działania lotnictwa amerykańskiego i południowokoreańskiego w wojnie koreańskiej 1950-1953 pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The American and the South Korean air forces operations during Korean war 1950-1953 pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje