Analiza występowania zatruć u pacjentów leczonych w oddziale toksykologii w Rzeszowie w latach 2011–2013

Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Filip, Dawid
Kucaba, Grzegorz
Załucka, Jadwiga
Ozga, Dorota
Wojtaszek, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wstęp. Wraz z rozwojem cywilizacji lawinowo wzrasta liczba zagrożeń i nieprzewidzianych wypadków, a wśród nich zatruć. Zarówno przypadkowe jak i celowe narażenie na substancje szkodliwe są problemem nie tylko oddziałów toksykologii, ale także pracowników systemu ratownictwa medycznego. Cel pracy. Celem pracy była analiza zatruć pod względem rodzaju i ciężkości wśród pacjentów leczonych w Klinicznym Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w latach 2011–2013 oraz czynników mających wpływ na częstość występowania zatruć. Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono na podstawie oddziałowych zestawień zbiorczych pacjentów leczonych z powodu zatrucia. Na podstawie udostępnionych danych wyodrębniono płeć, wiek, rodzaje ciężkości zatruć, rodzaj zatrucia, efekt terapii, tryb przyjęcia oraz wypisu. Wszystkie wykresy i tabele wykorzystane w pracy wykonano za pomocą programu statystycznego IBM SPSS Statistic. Wyniki. Liczba pacjentów leczonych z powodu zatruć w oddziale wzrastała w poszczególnych latach z 332 do 491. Częściej hospitalizowani byli mężczyźni a najczęstszą przyczyna pobytu było zatrucie alkoholem etylowym lub inne stany związane z nadużyciem tego alkoholu. Zaobserwowano wzrost liczby ciężkich zatruć w poszczególnych latach z 5,12% w 2011 do 11% w 2013. Zaobserwowano również wzrost liczby pacjentów kierowanych z niniejszego oddziału do dalszego leczenia w innym szpitalu. Wnioski. Stwierdzono sukcesywny wzrost liczby hospitalizowanych pacjentów oraz ciężkości zatruć. Częściej zatruciom ulegali mężczyźni, a najczęstszą przyczyną zatrucia jest alkohol etylowy. Bardzo mały odsetek zatruć zakończył się zgonem. Ponad połowa zatrutych leczyła się na choroby współistniejące. Do SOR i do oddziału toksykologii pacjenci najczęściej przywożeni byli przez zespoły ratownictwa medycznego.
Introduction. The number of accidents and emergencies, among them poisonings, is currently increasing rapidly. Both accidental and intentional exposure to toxic substances is not only the problem of toxicology departments but also emergency medical system. Aim of study. The aim of the study was to analyze poisonings in terms of a type and severity among the patients treated at the Department of Toxicology of St. Hedvig Provincial Hospital No.2 in Rzeszów in 2011-2013 and factors affecting the incidence of poisonings. Material and methods. The study analyzed cumulative statistics from a hospital department on intoxicated patients. Sex, age, type and severity of poisoning, effect of therapy, the way of admission and discharge were collected from the available data. All graphs and tables in the paper were elaborated by means of IBM SPSS Statistic software. Results. The number of patients treated for poisoning in the branch increased during researched period from 332 to 491. Men were hospitalized more often than women and the most common cause of the stay was ethanol poisoning or other conditions associated with alcohol abuse. The increase in the number of severe poisonings in the subsequent years from 5.12% in 2011 to 11% in 2013 was observed. The increase in the number of patients referred for further treatment to another hospital was also noted. Conclusions.The increase in the number of hospitalized patients and the severity of poisonings was found. The men were more often prone to poisonings and the most common reason of poisoning was ethyl alcohol. A very small percentage of the poisonings was fatal. More than a half of intoxicated patients had comorbidities. Most frequently patients were transported to the emergency department and the department of toxicology by emergency medical service.
Opis
Słowa kluczowe
zatrucia , toksykologia , ratownictwo medyczne , poisoning , toxicology , emergency medicine
Cytowanie
Andrzej Kwolek, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie T. 13, z. 3 (2015), s. 244-254