Repozytorium UR

Klasa kreatywna i przemysł kreatywny w województwie podkarpackim

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Droba, Grzegorz
dc.date.accessioned 2015-09-04T10:29:51Z
dc.date.available 2015-09-04T10:29:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 290-301
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1190
dc.description.abstract Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie liczby podmiotów gospodarczych należących do sektorów kreatywnych działających na terenie województwa podkarpackiego. Na podstawie oficjalnych danych dostarczonych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie dotyczących zatrudnienia w wytypowanych podmiotach określony został również stan klasy kreatywnej w województwie w latach 2009–2013. Autor opisuje teorię klasy kreatywnej Richarda Floridy oraz jej wpływ na postrzeganie rozwoju regionalnego (zwłaszcza rozwój miast). Następnie przedstawione zostały założenia sektora kreatywnego, czyli sektora skupiającego działalność polegającą na wytwarzaniu własności intelektualnej. Według brytyjskiej klasyfikacji DCIM sektor ten skupia działalność związaną z reklamą, architekturą, sztuką i rynkowym obrotem dzieł sztuki, rękodzielnictwem artystycznym, projektowaniem (użytkowym i wnętrz), projektowaniem mody, filmem i fotografią, oprogramowaniem, muzyką i sztukami wizualnymi, działalność wydawniczą, telewizję oraz radio. Na podstawie przełożenia klasyfikacji DCIM na Polskie Kody Działalności zaprezentowana została liczba podmiotów należących do sektora kreatywnego w województwie podkarpackim. Następnie na podstawie liczby osób zatrudnionych w tych podmiotach została oszacowana liczba przedstawicieli klasy kreatywnej w województwie. Przeprowadzenie badań w ten sposób jest obarczone pewnymi błędami. Po pierwsze, badacz nie może mieć pewności, że wszystkie podmioty, które można zaliczyć do sektora kreatywnego wykazały odpowiedni nr PKD i odwrotnie, niektóre przedsiębiorstwa, które do tego sektora nie należą mogły ten kod wykazać. Po drugie, badacz nie może oszacować, jaka część zatrudnionych w przedsiębiorstwie należącym do sektora jest jednostkami prawdziwie kreatywnymi. Niezależnie od tych metodologicznych mankamentów można zauważyć, że sektor kreatywny (a zarazem klasa kreatywna) rozwija się na terenie województwa podkarpackiego – systematycznie rośnie liczba podmiotów gospodarczych i zatrudnionych przez nie pracowników. Istnieje silna potrzeba kontynuacji badań nad strukturą klasy i sektora w województwie oraz przeprowadzenia studiów porównawczych z podobnymi jednostkami terytorialnymi. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Research on the creative class and its impact on regional development (in particular the development of the creative industry) in Poland is relatively new and has not yet allowed for conclusions. The author describes the theory of Richard Florida's creative class and its impact on the perception of regional development (especially urban development). Subsequently, the foundation of the creative sector, namely sector focusing on manufacturing activity involving intellectual property. According to the British classification of DCIM creative sector includes activities relating to advertising, architecture, art and commercial art trade, handicraft art, design (utility and interior), fashion design, film and photography, software, music and visual arts, publishing, television and radio. On the basis of comparison of DCIM to Polish PKD (Polish Codes of business activity) the number of entities belonging to the creative sector in the Podkarpackie region was presented. Then, based on the number of persons employed in these companies number of people belonging to the creative class in the region was estimated. Studies carried out in this way are subject to many errors. Firstly, the researcher can't be sure that all entities that can be assigned to the creative sector showed an adequate number of PKD, and vice versa, some companies could belong to that sector did not demonstrate this code. Secondly, the investigator can't estimate what proportion of employees in a company belonging to the sector are truly creative individuals. Regardless of these methodological shortcomings it can be seen that the creative sector (and also the creative class) is developing in podkarpackie voivodship, the number of business entities and their employees is systematically growing. There is a strong need for further research on the structure of the class and industry in the region and to conduct comparative studies with similar territorial units. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject klasa kreatywna pl_PL.UTF-8
dc.subject sektor kreatywny pl_PL.UTF-8
dc.subject DCIM pl_PL.UTF-8
dc.subject województwo podkarpackie pl_PL.UTF-8
dc.subject klasyfikacja PKD pl_PL.UTF-8
dc.subject creative class pl_PL.UTF-8
dc.subject creative industries pl_PL.UTF-8
dc.subject PKD classification pl_PL.UTF-8
dc.subject urban development pl_PL.UTF-8
dc.title Klasa kreatywna i przemysł kreatywny w województwie podkarpackim pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.3.23


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje