Repozytorium UR

Kompetencje w pracy z informacjami czynnikiem rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jabłoński, Marek
dc.date.accessioned 2015-09-04T09:43:31Z
dc.date.available 2015-09-04T09:43:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 267-280
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1188
dc.description.abstract Celem niniejszego opracowania jest ukazanie rangi oraz komponentów kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami. W ramach tak zdefiniowanego zamierzenia ukazano wzrastająca rangę kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami. Wykazano, iż współcześnie zaciera się różnica pomiędzy pracami na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych, w obydwu przypadkach wzrasta wysiłek umysłowy w realizacji funkcji stanowisk oraz zakres prac związany z informacjami. Przedstawiono komponenty kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami, jak również wyjaśniono istotę kompetencji cyfrowych. Podjęto także próbę identyfikacji typów prac z informacjami w sektorach gospodarki opartej na wiedzy. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of this study is to show the rank and components of employee competencies to work with the information. Within the framework thus defined intentions paper presents increasing importance of employee competencies to work with the information. It has been shown that today blurs the distinction between the work of manual workers and administrative and office workers, in both cases, increases mental effort in implementing the functions and scope of work stations connected with the information. It presents the components of employee competencies to work with information, as well as explained the essence of digital competences. Also attempted to identify the types of work with the information in the sectors of the knowledge economy. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject kompetencje w pracy z informacjami pl_PL.UTF-8
dc.subject gospodarka oparta na wiedzy pl_PL.UTF-8
dc.subject competences to work with the information pl_PL.UTF-8
dc.subject knowledge-based economy pl_PL.UTF-8
dc.title Kompetencje w pracy z informacjami czynnikiem rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.3.21


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje