Repozytorium UR

Zmiany w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów NUTS 3 w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1999–2011

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kola-Bezka, Maria
dc.date.accessioned 2015-09-04T07:17:10Z
dc.date.available 2015-09-04T07:17:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 102-113
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1175
dc.description.abstract Celem opracowania jest określenie kierunków i skali zmian w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów NUTS 3 w EŚW, jakie zaszły w latach 1999–2011. Wykorzystano do tego metodę analizy danych statystycznych (PKB per capita, realny wzrost PKB). Uzyskane wyniki wskazują, że w latach 1999–2011 we wszystkich krajach EŚW powiększyły się międzyregionalne dysproporcje w poziomie rozwoju, głównie za sprawą dynamicznego rozwoju regionów stołecznych i uprzemysłowionych. W tym okresie, mimo pewnych perturbacji spowodowanych światowym kryzysem gospodarczym, które zaburzyły procesy rozwojowe w tym regionie świata w latach 2008–2011, zdecydowana większość regionów charakteryzowała się wzrostem, niekiedy bardzo znaczącym, realnego PKB per capita. W EŚW istnieją jednak również regiony, w których realny PKB per capita w 2011 r. był mniejszy niż w 1999 r., co może świadczyć o pogorszeniu się ich poziomu rozwoju, a co za tym idzie, poziomu życia ich mieszkańców. Wśród priorytetów polityki spójności realizowanej w krajach EŚW powinno więc znaleźć się nie tylko zmniejszanie skali przestrzennych zróżnicowań w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, ale także poprawa poziomu życia w regionach, zwłaszcza najsłabiej rozwiniętych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of this paper is to identify the direction and the scale of changes in the level of socio-economic development of NUTS 3 regions in CEE in the years 1999–2011. This was examined on the basis of analyses of statistical data (GDP per capita, real GDP growth). The results indicate that in the years 1999–2011 in all CEE countries interregional disparities in the level of socio-economic development increased, mainly due to the dynamic development of metropolitan regions and industrialized areas. During this period, despite some turbulences caused by the global economic crisis, which disturbed the processes of development in CEE in 2008–2011, the vast majority of regions characterized by an increase of, sometimes very significant, real GDP per capita. In CEE, however, there are also regions where real GDP per capita in 2011 was less than in 1999, which may indicate a deterioration of their level of development, and thus, the standard of living of their inhabitants. Among the priorities of the cohesion policy implemented in the CEE countries should, therefore, be found not only reducing the spatial disparities in socio-economic development, but also improving the standard of living in the regions, in particular the least developed. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject regiony NUTS 3 pl_PL.UTF-8
dc.subject EŚW pl_PL.UTF-8
dc.subject poziom rozwoju społeczno-gospodarczego pl_PL.UTF-8
dc.subject NUTS 3 regions pl_PL.UTF-8
dc.subject CEE pl_PL.UTF-8
dc.subject level of socio-economic development pl_PL.UTF-8
dc.title Zmiany w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów NUTS 3 w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1999–2011 pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.3.8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje