Edukacja dorosłych w programie ERASMUS+

Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Iskierka, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienia związane z ideą kształcenia dorosłych w programie Erasmus+. Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku i jego realizacja jest zaplanowana na siedem lat, do roku 2020. W wielu programach Unii Europejskiej realizowane są działania w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Również w Polsce opracowano strategię rozwoju kształcenia ustawicznego, zgodną z ideą działań Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Zgodnie z podstawowym założeniem programu Erasmus+ inwestowanie w kształcenie i szkolenie jest kluczem do uwolnienia ludzkiego potencjału, bez względu na wiek i sytuację społeczną.
The article discusses the issues related to the idea of adult education in the Erasmus+. The Erasmus+ program came into force on January 1st 2014 and its implementation is scheduled for seven years, until 2020. In many European Union programs are carried out activities in the field of education and training. Also in Poland, a strategy to develop lifelong learning, consistent with the idea of EU action in this area. In accordance with the basic premise of the Erasmus+ investment in education and training is the key to unlocking human potential, regardless of age and social situation.
Opis
Słowa kluczowe
system edukacji , Erasmus+ , educational system
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 38-46