Szkoły wiejskie w kontekście kreowania kapitału ludzkiego

Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Adamowicz, Mieczysław
Nowak, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Przejście do gospodarki rynkowej i wejście do UE sprawiły, że kapitał ludzki stał się większe znaczenie także na obszarach wiejskich charakteryzujących się niskim poziomem wykształcenia mieszkańców. Poprawa jakości kapitału ludzkiego jest warunkiem koniecznym polskiego rolnictwa rozwijać. Szkoły wiejskie mają do odegrania bardzo ważną rolę w tworzeniu kapitału ludzkiego. Są ważnym źródłem wiedzy, miejscem wydarzeń kulturalnych, wpływają na aktywność ludzi, integrując lokalną społeczność. Badanie przeprowadzone na Lubelszczyźnie – próba 621 wsi gospodarstwa domowe pokazują, jak wielkie znaczenie dla polskiej wsi ma zarówno wiedza, jak i edukacja populacja. Większość szkół położonych na terenach wiejskich jest zarządzana przez samorządy jednostek, co zwiększa wpływ gmin na funkcje realizowane przez szkoły.
Transition to market economy and UE accession made human capital to become of greater importance also at rural areas characterizing with low educational level of inhabitants. Human capital quality improvement is necessary condition for Polish agriculture to develop. Country schools have a very important role to play in human capital creating. They are important knowledge source, place of cultural events, they influence people activity what integrate local society. Survey carried in Lublin region – the sample of 621 rural households shows the great significance of both knowledge and education for Polish rural population. The majority of schools situated at rural areas are governed by self-government units what increases communes impact on functions realized by schools.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 339-346