Testament ustny w świetle projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny w wersji z dnia 7 października 2022 roku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Pogorzelec, Kamila
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jedną z najczęściej występujących form testamentu szczególnego w polskim systemie prawnym jest testament ustny uregulowany w art. 952 Kodeksu cywilnego. Ta forma oświadczenia woli spadkodawcy przysparza problemy dowodowe w praktyce sądowej. W doktrynie podnosi się, że przypadki fałszowania testamentów ustnych są o wiele częstsze niż innych testamentów. Stąd, w projekcie zmiany ustawy Kodeks cywilny w wersji z dnia 7 października 2022 roku proponuje się istotną zmianę treści art. 952 k.c. lub nawet jego uchylenie. W projekcie przyjęto argumenty przemawiające za zmianą treści art. 952 k.c. i poprzestano na modyfikacji przesłanek gwarantujących skuteczność sporządzenia takiego testamentu oraz sposobów jego stwierdzenia.
One of the most common forms of specific will in the Polish legal system is the oral will, regulated by Article 952 of the Civil Code. This form of declaration of the testator’s will raises evidentiary problems in court practice. It is argued in doctrine that cases of forgery of oral wills are much more frequent than those of other wills. Hence, the draft amendment to the Civil Code Act in the version of 7 October 2022 proposes a significant change to the content of Article 952 of the Civil Code or even its repeal. The draft adopts the arguments in favour of changing the content of Article 952 of the Civil Code and stops at modifying the prerequisites guaranteeing the effectiveness of such a will and the ways of its establishment.
Opis
Słowa kluczowe
zasada , reguła , dziedziczenie , dziedzic , spadek , prawo rzymskie , testament , principle , rule , heritage , heir , succession , Roman law
Cytowanie
Ius et Administratio nr 2 (51) 2023, s. 142-155