Kontrastive Analyse der usuellen Wortverbindungen in der Wirtschaftssprache im Deutschen und im Polnischen

Abstrakt
Przedmiotem rozważań niniejszej pracy doktorskiej jest analiza kontrastywna niemieckich i polskich idiomów oraz konstrukcji idiomatycznych we współczesnym języku ekonomiczno- gospodarczym. Występowanie tych osobliwości językowych wzbudza obecnie spore zainteresowanie wśród lingwistów. W poniższej pracy zostaje podjęta próba ukazania zróżnicowania jednostek frazeologicznych, jak również ich funkcji w języku specjalistycznym. Wiodącym podejściem do tematu jest analiza strukturalna, pokazująca semantykę wyrażeń idiomatycznych oraz ich strukturę. Znaczącą część pracy stanowi badanie przykładów zaczerpniętych z następujących czasopism: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna i Rzeczpospolita. Dużo uwagi jest poświęconej rozważaniom autorów, takich jak Fleischer, Burger, Duhme, którzy koncentrują się na analizie struktury i znaczeń określonych kolokacji i wyrażeń idiomatycznych w języku biznesu. Praca ta podejmuje próbę uzyskania odpowiedzi zasadnicze pytania postawionej w tej tezie. Po pierwsze, jakie typy związków frazeologicznych występują najczęściej w języku ekonomiczno-gospodarczym. Po drugie, jakie relacje interlingwalne można wymienić w obszarze niemieckiego i polskiego języka biznesowego. Po trzecie, jak dalece dostępne słowniki niemiecko-polskie odzwierciedlają stan języka ekonomiczno-gospodarczego.
The subject matter of this doctoral dissertation is the contrastive analysis of German and Polish idioms and idiomatic expressions in modern business language. The presence of the language phenomena raises a great deal of interest among the linguists. The study aims to illustrate the diversity of phraseological units as well as their functions in specialised language. The approach adopted in the dissertation is the structural approach, showing semantics of idiomatic expressions and their formal structure. A significant part of the thesis is a detailed study of the examples provided from Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna and Rzeczpospolita newspaper. Considerable time is spent on scrutinizing the work of particular authors who focus on the structure and meaning of certain collocations and idiomatic expressions employed in business language (Fleischer, Burger, Duhme). The dissertation attempts at responding to some rudimentary questions. Firstly, what sorts of phraselogical expressions are most frequent in business language. Secondly, what interlingual relations might be found in German and Polish specialised language. Finally, to what extend do modern dictionaries reflect the condition of business language.
Opis
Słowa kluczowe
frazeologia , frazeologia fachowa , język biznesu , stałe związki wyrazowe , wyrażenia idiomatyczne , phraseology , specialised language , business language , fixed phrases , idiomatic expressions
Cytowanie