Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Niemiec

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Frączek, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza uwarunkowań bezpieczeństwa energetycznego Niemiec. Dla realizacji tego celu omówiono współczesną strukturę źródeł energii w Niemczech oraz założenia niemieckiej polityki energetycznej. Rozważania te były podstawą do oceny wpływu dokonujących się zmian polityki energetycznej Niemiec na kwestię poprawy bezpieczeństwa energetycznego tego kraju. Podkreślono, że realizowane zmiany niemieckiej polityki przyczyniają się do zwiększenia udziału własnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju. Jednocześnie jednak prowadzą do gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej, co ogranicza konkurencyjność niemieckiej gospodarki. Upowszechnianie OZE jest również źródłem trudności z zapewnieniem ciągłości dostaw energii w porach dnia, gdy nie mogą pracować elektrownie wiatrowe oraz elektrownie słoneczne. Oznacza to, że konieczne jest stworzenie tzw. podstawy opartej na paliwach konwencjonalnych, które zagwarantują ciągłość dostaw energii w czasie wspomnianych przerw. Ważnym czynnikiem jest także brak stabilności dostaw gazu ziemnego z Rosji, co zmusza do poszukiwania źródeł energii będących tanią i pewną alternatywą dla gazu ziemnego. Nieoczekiwaną konsekwencją upowszechniania OZE oraz braku pewności dostaw gazu ziemnego jest wzrost zużycia węgla będącego konkurencyjnym cenowo źródłem energii. W tym zakresie niemieckie przedsiębiorstwa energetyczne korzystają na spadku cen węgla kamiennego na światowych rynkach wynikającym z tzw. rewolucji łupkowej w USA. Zwiększenie zużycia węgla prowadzi do wzrostu emisji zanieczyszczeń atmosfery, co stoi w sprzeczności z celami niemieckiej polityki energetycznej.
The article aims to analyse the conditions for energy security of Germany. In order to do so, the paper discusses the current structure of the country’s energy sources and the premises of German energy policy. These considerations form the basis of evaluation of the transition in German energy policy and its role in improving the country’s energy security. It has been emphasised that the undergoing policy changes contribute to an increased share of the country’s own energy sources in its energy balance. Simultaneously, however, they result in a sudden hike in energy prices, which lowers Germany’s economic competitiveness. The more common use of renewables results in an interrupted supply of electricity at times of day when wind farms or solar power plants cannot generate power. This means that conventional fuels still have to form the so-called basis which will guarantee the reliability of energy supply during the mentioned dark phases. The lack of secure supplies of natural gas from Russia plays an important role, too. Hence, the need to search for cheap and reliable alternatives to natural gas. Surprisingly, one consequence of RES increased use and uncertain supplies of gas is the use of coal, which is an attractive source of energy in terms of price. In this respect German energy companies take advantage from the low prices of coal in markets worldwide, due to the shale gas revolution in the US. An increased use of coal, however, leads to higher pollution, which seems to contradict the aims of the German energy policy.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo energetyczne , rynek energii , zmiana polityki energetycznej , energy security , energy market , changes to energy policy
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 41(1)/2015, s. 492–501