Funkcjonowanie studiów podyplomowych w warunkach zmiennej społeczności

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Aleksander, Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tekst stanowi wieloaspektowe ujęcie poznawcze i analityczne problematyki studiów podyplomowych. Artykuł zawiera dane empiryczne pozyskane drogą ankiety przeprowadzonej wśród studentów korzystających z tej formy dokształcenia w Krakowie. Na podstawie obserwacji tej rzeczywistości edukacyjnej i opinii studiujących powstał realistyczny obraz tego zagadnienia. Studia podyplomowe stały się obecnie coraz powszechniejszą formą uzupełniania i modyfikowania wykształcenia ogólnego i zawodowego. Ma to swoje uwarunkowania społeczne, zawodowe, edukacyjne, a także związane z aspiracjami edukacyjnymi, specjalizacją zawodową, dążeniem do zmiany miejsca pracy i zamieszkania. Prezentowany tekst ukazuje ważniejsze czynniki determinujące rozwój studiów podyplomowych i innych form dokształcania zawodowego. Daje się wyróżnić dominujące przesłanki skłaniające do samokształcenia i samorozwoju młodych ludzi. Są to m.in.: motywacje osobiste, aspiracje zawodowe i potrzeba podniesienia prestiżu we własnym środowisku; możliwość podejmowania dalszej edukacji w trybie studiów podyplomowych dla osób pracujących; rosnące wymagania w dziedzinie kwalifikacji zawodowych; dostępność i różnorodność form organizacji studiów, dogodne miejsce i czas procesu kształcenia; konkurencja społeczna inspirująca do zmiany i samorozwoju uczestników kształcenia się; ranga i znaczenie studiów podyplomowych; wzrost wartości wykształcenia.
The article is a multiperspective attempt to show cognitive and analytic problematics of postgraduate studies. It contains empirical data collected with questionnaire responded by students of postgraduate studies in Kraków. Basing on the observation of this educational reality as well as on opinion of students, the author obtained realistic view of this topic. Postgraduate studies become more common way of completing and modifying general and vocational education. This form of educational development has its social, vocational and educational conditions. It is also connected with educationl aspiration, specialisation and pursuance of profession or residence place. The text presents the most important aspects which determine development of postgraduate studies and other forms of vocational education. The author distinguishes dominant factors inspiring young people to self-educatin and development: personal motivation; professional aspiration; the need of increasing the prestige in environment; the chance of further education for working people; increasing requirements of professional qualifications; accessibility and diversity of studies organization; convenient place and time of education proces; social competition inspiring to salf-education; significance of postgraduate studies; increase of value of education.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja , studia podyplomowe , motywacje , kwalifikacje , dokształcanie , education , postgraduate studies , motivation , qualification , training
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 5 (2017), s. 307–345