Training of higher education applicants through internet usage with the specialization in “Christian Pedagogy”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Ryabova, Zoya
Sidanich, Irina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article foreground the problem of the Internet usage for information exchange, the search for new knowledge and free access to educational services in the process of obtaining higher education in order to ensure lifelong learning of the individual. The names of domestic scholars having developed the issues of specialists training in higher educational institutions are given as well as the usage of computer technologies in the educational process and the content of training within the educational and professional program “Christian Pedagogy in Higher Education”. The content of the article analyzes the level of elaboration and feasibility of the united system of computer networks for theinformation exchange between scientific and pedagogical workers involved in the educational process and applicants for higher education; research methodology and its objectis determined. The results of given scientific work contain task assignment for future teachers training in Christian pedagogy, the general content of the relevant educational and professional program, the existing informational and educational environment, Internet communication channels. The article represents the essence and gives examples of mobile learning of students using the communication channel- Viber.
W artykule przedstawiono problematykę użytkowania Internetu w celu wymiany informacji, poszukiwania wiedzy i wolnego dostępu do usług edukacyjnych w procesie zdobywania wyższego wykształcenia w ramach realizacji nauki przez całe życie. Podano nazwiska krajowych naukowców, którzy rozwinęli problematykę szkoleń specjalistów w instytucjach edukacji wyższej. Zaprezentowano także sposób użytkowania technologii komputerowych w procesie edukacyjnym i opisano przebieg szkolenia w ramach edukacyjno-zawodowego programu „Pedagogika chrześcijańska w edukacji wyższej”. W artykule przeanalizowano stopień opracowania i zastosowania zintegrowanego systemu sieci komputerowej do wymiany informacji pomiędzy naukowcami i pracownikami naukowymi zaangażowanymi w proces edukacyjny oraz kandydatami na studia wyższe; określono metodologię badań i jej przedmiot. Wyniki przedstawionej pracy naukowej zawierają listę zadań dla przyszłych nauczycieli szkolących w zakresie pedagogiki chrześcijańskiej, zasadniczą treść programu edukacyjno- zawodowego, opis istniejącego środowiska informacyjnego i edukacyjnego oraz programów komunikacji internetowej. Artykuł przedstawia istotę i podaje przykłady mobilnej nauki studentów z użyciem komunikatora Viber.
Opis
Słowa kluczowe
Internet communications , educational and professional program, information , online designers , training of higher education applicants , mobile messengers , mobile learning , komunikacja internetowa , program edukacyjno-zawodowy , twórcy internetowi , szkolenie kandydatów na studia wyższe , mobilne komunikatory , mobilne nauczanie
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 6 (2018), s. 256–267